ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych od dnia 1 maja do dnia 25 czerwca 2004 r. do żłobków, przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych przez uczniów, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. (poz. 1186)

Załącznik 1


 Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych przez uczniów podaje się w złotych za litr. Do przeliczania litrów mleka lub przetworów mlecznych na kilogramy należy pomnożyć Ilość litrów mleka lub przetworów mlecznych przez 1,030.