ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 157 ust. 3, 4 i 8a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;

3) plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

4) ostateczne terminy dokonania wydatków, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

5) środki finansowe, o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 2 ustawy, przeznaczone na:

a) integrację społeczną,

b) poprawę jakości kształcenia,

c) rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw

— w ramach programów operacyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego, do których, nie stosuje się przepisów art. 157 ust. 7 i 8 ustawy.

§ 2. Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Ustala się w załączniku nr 2 do rozporządzenia plan finansowy wydatków, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. 1. Ustala się w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

1) plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2–4 ustawy;

2) środki finansowe, o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 2 ustawy, przeznaczone na:

a) integrację społeczną,

b) poprawę jakości kształcenia,

c) rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw

— w ramach programów operacyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego, do których nie stosuje się przepisów art. 157 ust. 7 i 8 ustawy.

2. Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 30 czerwca 2008 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (poz. 1760)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.