ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 157 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz wydatków, które nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego;

2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;

3) plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań, programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej;

4) ostateczne terminy dokonania wydatków, które nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego.

§ 2. 1. Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Ustala się plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań, programów i projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 30 czerwca 2007 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. (poz. 1689)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.