ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa środki publiczne niezaliczane do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz termin i tryb wydatkowania tych środków.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) zadanie — program określony aktem prawnym Unii Europejskiej, którego realizacja jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1);

2) beneficjent — państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, które otrzymuje środki finansowe z tytułu realizacji zadania;

3) dysponent — właściwy krajowy organ publiczny, za pośrednictwem którego Unia Europejska przekazuje środki finansowe na rzecz beneficjenta za zrealizowane zadanie;

4) umowa — pisemne porozumienie dysponenta z uprawnionym przedstawicielem beneficjenta, regulujące zasady i tryb realizacji oraz rozliczenia zadania, w tym przekazania na rzecz beneficjenta środków finansowych z tytułu refundacji kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją zadania.

§ 3. Do środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zalicza się środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji przeznaczone na zrefundowanie kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta w ramach realizacji zadania, przekazane przez właściwy organ Unii Europejskiej na rachunek, o którym mowa w § 5 pkt 1.

§ 4. Wydatkowanie środków finansowych, o których mowa w § 3, jest dokonywane przez dysponenta zgodnie z umową w części dotyczącej przekazania tych środków na rzecz beneficjenta.

§ 5. W ramach wydatkowania środków finansowych, o którym mowa w § 4, dysponent:

1) otwiera, niezwłocznie po przekazaniu przez beneficjenta dokumentów potwierdzających realizację zadania, rachunek bankowy w euro w Narodowym Banku Polskim lub w Banku Gospodarstwa Krajowego, na który będą przekazane przez właściwy organ Unii Europejskiej środki finansowe z tytułu realizacji zadania;

2) powiadamia właściwy organ Unii Europejskiej o numerze rachunku, o którym mowa w pkt 1, niezwłocznie po jego otwarciu;

3) przekazuje środki, o których mowa w § 3, na rachunek podany przez beneficjenta, w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu tych środków na rachunek, o którym mowa w pkt 1.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 iNr291, poz. 1707.