ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 226, poz. 2286 oraz z 2005 r. Nr 8, poz. 58, Nr 32, poz. 277 i Nr 171, poz. 1429) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1 105,16 ha położone na terenach miast: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Radom, Pionki, Przeworsk, Jasło oraz gmin: Baranów Sandomierski, Górzyce, Grębów, Jasło, Jedlicze, Kobierzyce, Majdan Królewski, Nowa Dęba, Nisko, Ożarów Mazowiecki, Poniatowa, Połaniec, Rymanów, Staszów, Tuczępy i Wyszków, w tym grunty o powierzchni 298,75 ha przeznaczone na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, z czego:

1) 16,79 ha położonych na terenie gminy Wyszków w Podstrefie Radom;

2) 281,96 ha położonych na terenie gminy Kobierzyce w Podstrefie Kobierzyce.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, na końcu dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Wrocław — Kobierzyce, w brzmieniu:

„Podstrefa Wrocław — Kobierzyce

Powierzchnia podstrefy 281,96 ha Rejon I —Kobierzyce

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o powierzchni 281,96 ha.

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2/6, linią łamaną w kierunku północnym do pkt 2, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/6. Z pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 3, zlokalizowanego na załamaniu północnej granicy działki 2/6. W pkt 3 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 4, zlokalizowanego na północnej granicy działki 2/6, a następnie biegnie na wschód do pkt 5, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2/6. W pkt 5 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt 6, zlokalizowanego na północnej granicy działki 2/5, a następnie skręca na wschód i biegnie do pkt 7, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2/5. Z pkt 7 biegnie linią łamaną wzdłuż drogi Świdnica—Wrocław do pkt 8, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3. W pkt 8 skręca na północ i biegnie do pkt 9, leżącego na zachodniej granicy działki 3, gdzie skręca na zachód, i biegnie linią łamaną do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.