ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34) budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie niższej niż 5 m;”,

b) po pkt 39 dodaje się pkt 39a i 39b w brzmieniu:

„39a) stacje demontażu pojazdów, a także zakłady przetwarzania odpadów powstałych z tych pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202);

39b) punkty demontażu odpadów, a także zakłady przetwarzania odpadów z nich powstałych, niewymienione w pkt 39a;”,

c) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) instalacje — z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybactwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności — do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, w tym instalacje do krakingu odpadów;”,

d) pkt 43 otrzymuje brzmienie:

„43) chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie niższej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia.”;

2) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie niższej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego, w tym biomasy w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji — nie niższej niż 10 MW;”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do nakładania powłok metalicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 13;”,

c) pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39) instalacje związane z wydobywaniem kopalin, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 26, z wyłączeniem instalacji związanych z wydobywaniem kopalin pospolitych na obszarze o powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20 000 m3 rocznie, jeżeli działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych i poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880);”,

d) w pkt 40 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ze złoża metodą odkrywkową, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 26 lit. a, z wyłączeniem wydobywania kopalin pospolitych na obszarze o powierzchni nie-przekraczającej 2 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20 000 m3 rocznie, jeżeli działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych i poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,”,

e) w pkt 40 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) ze złoża metodą podziemną, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 26 lit. b, lub metodą otworów wiertniczych, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 24,”,

f) w pkt 41 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) zaopatrzenia w wodę;”,

g) pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„42) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin:

a) połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych,

b) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;”,

h) pkt 56 otrzymuje brzmienie:

„56) drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem przedsięwzięć polegających na budowie zjazdów z dróg publicznych;”,

i) pkt 62 otrzymuje brzmienie:

„62) budowie piętrzące wodę, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 34, lub inne urządzenia mające na celu piętrzenie wody na wysokość nie mniejszą niż jeden metr;”,

j) pkt 63 otrzymuje brzmienie:

„63) kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłania wody, z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków;”,

k) pkt 70 otrzymuje brzmienie:

„70) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków transportu, niewymienione w pkt 17—19 i w pkt 45;”,

l) po pkt 72 dodaje się pkt 72a w brzmieniu:

„72a) sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki, z wyłączeniem przyłączy odprowadzających ścieki z budynków;”,

m) pkt 74 otrzymuje brzmienie:

„74) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu;”,

n) po pkt 84 dodaje się pkt 84a w brzmieniu:

„84a) instalacje do pozyskiwania skrobi;”,

o) pkt 90 otrzymuje brzmienie:

„90) chów lub hodowla zwierząt, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 43:

a) w granicach administracyjnych miast, w obrębie zwartej zabudowy wsi lub na terenach objętych formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — w liczbie nie niższej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),

b) na pozostałych obszarach — w liczbie nie niższej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP);”,

p) po pkt 90 dodaje się pkt 90a w brzmieniu:

„90a) chów lub hodowla zwierząt obcych rodzimej faunie, innych niż zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866), w liczbie 4 matek lub nie mniej niż 20 sztuk, z wyjątkiem ryb oraz skorupiaków;”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę przedsięwzięcia i odnoszące się do przedsięwzięć tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu lub obiektu, istniejących i planowanych, sumuje się.”;

4) w § 5 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich,”;

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP)


Rodzaj zwierząt Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP
Ogiery

1,2

Klacze, wałachy

1,2

Małe konie: hucuły, koniki polskie, kuce

0,6

Źrebaki powyżej 2 lat

1

Źrebaki powyżej 1 roku

0,8

Źrebaki od 1/2 do 1 roku

0,5

Źrebięta do 1/2 roku

0,3

Buhaje

1,4

Krowy

1

Jałówki cielne

1

Jałówki powyżej 1 roku

0,8

Jałówki od 1/2 do 1 roku

0,3

Cielęta do 1/2 roku

0,15

Kozy

0,15

Jelenie

0,29

Daniele

0,12

Knury

0,4

Maciory

0,35

Warchlaki 2—4-miesięczne

0,07

Prosięta do 2 miesięcy

0,02

Tuczniki

0,14

Tryki powyżej 1 i 1/2 roku

0,12

Owce powyżej 1 i 1/2 roku

0,1

Jagnięta do 3 i 1/2 miesiąca

0,05

Jarlaki tryczki

0,08

Jarlaki maciory

0,1

Lisy, jenoty

0,025

Norki, tchórze

0,0025

Nutrie

0,007

Szynszyle

0,001

Kury, kaczki

0,004

Gęsi

0,008

Indyki

0,024

Strusie

0,2

Perlice

0,003

Przepiórki

0,0003

Gołębie

0,002

Psy

0,05

Króliki

0,007

Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyłączeniem ryb

1”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 62, poz. 552.