ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców (Dz. U. Nr 1, poz. 6) w § 1 wyrazy „15 lutego 2009 r.” zastępuje się wyrazami „30 kwietnia 2009 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.