ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Na podstawie art. 12a i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanym dalej „Ministrem”, tworzy się Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, zwaną dalej „Komisją”.

2. Minister działa, w zakresie projektowanych rozwiązań dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym lub polityki miejskiej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji;

2) zastępca przewodniczącego Komisji;

3) członkowie Komisji;

4) sekretarz Komisji.

§ 3. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra, powołuje i odwołuje przewodniczącego Komisji.

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra uzgodniony z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, zgłoszony po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji, powołuje i odwołuje zastępcę przewodniczącego Komisji oraz jej członków, w liczbie od 14 do 17 osób, spośród wybitnych specjalistów — teoretyków, praktyków z zakresu prawa budowlanego, architektury, planowania i zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury informacji przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, rozwoju regionalnego, ochrony środowiska lub ochrony dóbr kultury.

3. Sekretarza Komisji, jako swojego przedstawiciela w Komisji, powołuje i odwołuje Minister po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji, spośród pracowników urzędu obsługującego Ministra.

§ 4. 1. Członkowie Komisji, jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Komisji są powoływani na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata.

2. W razie powołania uzupełniającego składu Komisji w czasie trwania jej kadencji, kadencja osób powołanych w tym trybie upływa wraz z kadencją całej Komisji.

§ 5. Przewodniczący Komisji może, spośród członków Komisji, powoływać zespoły problemowe na stałe lub na czas oznaczony albo do wykonania określonego zadania. Wraz z powołaniem zespołu problemowego przewodniczący Komisji wyznacza przewodniczącego zespołu, którym może być przewodniczący Komisji, jego zastępca lub członek Komisji.

§ 6. 1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami.

2. Zastępca przewodniczącego Komisji wykonuje czynności powierzone mu przez przewodniczącego oraz zastępuje go w razie jego nieobecności.

3. Sekretarz Komisji organizuje pracę Komisji, podejmuje decyzje finansowe w tym zakresie, a także kieruje obsługą organizacyjno-techniczną Komisji oraz zapewnia współpracę Komisji z Ministrem.

4. Przewodniczący zespołów problemowych kierują pracami tych zespołów.

§ 7. Do zadań Komisji należy opracowanie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego obejmującego przepisy w zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego, obejmującego:

1)   Prawo budowlane;

2)   planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

§ 7a. 1. Minister może, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, przedstawiać Komisji projekty aktów prawnych do oceny, a także zwracać się o opinię w budzących wątpliwości kwestiach prawnych z zakresu wskazanego w § 7. 

2. Komisja przedstawia Ministrowi ocenę lub opinię w terminie 30 dni od dnia skierowania do niej projektu aktu prawnego lub budzących wątpliwości kwestii prawnych.

§ 8. 1. Komisja wykonuje zadania na posiedzeniach plenarnych.

2. Posiedzenia plenarne Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Zespoły problemowe wykonują zadania przydzielone przez przewodniczącego Komisji, w szczególności przygotowują poszczególne części projektu, o którym mowa w § 7, oraz oceny lub opinie, o których mowa w § 7a.

4. Projekty poszczególnych części regulacji, o których mowa w ust. 3, Komisja rozpatruje i przyjmuje na posiedzeniach plenarnych.

§ 9. Przewodniczący Komisji nie rzadziej niż raz na trzy miesiące przesyła Ministrowi informację o postępie prac Komisji.

§ 10. 1. Projekt, o którym mowa w § 7, lub jego części, oraz oceny i opinie, o których mowa w § 7a, po przyjęciu przez Komisję, przewodniczący Komisji przedstawia Ministrowi oraz, w uzgodnieniu z Ministrem, upublicznia je.

2. Minister, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, może dokonywać, przed skierowaniem projektu lub jego części do uzgodnień, zmian merytorycznych w przyjętym przez Komisję projekcie lub jego częściach, informując o tym przewodniczącego Komisji oraz załączając uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 11. 1. Projekt, o którym mowa w § 7, lub jego części, po przedstawieniu Ministrowi i po ewentualnym dokonaniu zmian w trybie § 10 ust. 2, Minister kieruje do konsultacji publicznych i procesu uzgodnień, w trybie określonym przepisami uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063) oraz przepisami odrębnymi.

2. Minister informuje przewodniczącego Komisji o przebiegu prac Rady Ministrów, Sejmu i Senatu nad przygotowanym przez Komisję projektem, a także o przebiegu prac nad projektami dokumentów, o których mowa w § 7a, odnośnie do których Komisja przedstawiła swoją ocenę lub opinię.

§ 12. 1. Koszty związane z działaniem Komisji pokrywa Minister z części budżetu państwa, której jest dysponentem.

2. Na finansowanie prac Komisji mogą być przeznaczane także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, przyznane Ministrowi.

3. Przepis ust. 1 nie wyklucza pokrywania, przez właściwych ministrów z części budżetu państwa, których są dysponentami, a także ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych im przyznanych, kosztów związanych z przeprowadzeniem analiz, działań symulacyjnych oraz badań dotyczących projektu przepisów rangi ustawowej, o którym mowa w § 7, odnoszących się do ich obszaru zadań.

§ 13. 1. Przewodniczącemu Komisji, zastępcy przewodniczącego Komisji oraz członkom Komisji przysługuje miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie za udział w pracach Komisji, stanowiące wielokrotność podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ), zwanej dalej „podstawą”.

2. Wielokrotność podstawy wynosi:

1) dla przewodniczącego Komisji — 1,50 podstawy;

2) dla zastępcy przewodniczącego Komisji — 1,25 podstawy;

3) dla członków Komisji — 1,00 podstawy.

3. Osobom wymienionym w ust. 1 przysługują świadczenia wynikające z przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 14. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji, w tym odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie, zapewnia urząd obsługujący Ministra.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.