ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 45, poz. 290 i Nr 175, poz. 1225 oraz z 2008 r. Nr 76, poz. 452) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 4 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) regionalnego dyrektora ochrony środowiska i zastępcy regionalnego dyrektora ochrony środowiska,”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 3:

a) uchyla się tabelę III,

b) w tabeli X tabela A otrzymuje brzmienie:

„A. TABELA

KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO

ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH


Lp. Stanowisko Kwota

wynagrodzenia zasadniczego

Stawka

dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1. Zastępca Prezesa, dyrektor generalny, dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, dyrektor Biura Edukacji Publicznej 4 730—8 630 2 230 wyższe

8”


c) w tabeli XV tytuł części VII otrzymuje brzmienie:

„VII. Jednostki organizacyjne Policji, z wyłączeniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych, oddziały Straży Granicznej, komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego”;

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Do ustalenia wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników zatrudnionych w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1  stycznia 2009 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. (poz. 536)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505.