ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z 2008 r. Nr 215, poz. 1359 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1558) w załączniku „Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części dotyczącej „Objaśnień wstępnych” w tabeli zawierającej nazwy poziomów oraz jednostki terytorialne występujące na tych poziomach, w wierszu dla poziomu nr 5 w kolumnie „Liczba jednostek” wyrazy „2478 w tym 65” zastępuje się wyrazami „2479 w tym 65”;

2) w części dotyczącej poziomu 5:

a) wyrazy      „Kąkolewnica      Wschodnia 5.3.06.09.15.04.2” zastępuje się wyrazami „Kąkolewnica 5.3.06.09.15.04.2”,

b) wyrazy „Wolbórz 5.1.10.17.10.11.2” zastępuje się wyrazami:

„Wolbórz                5.1.10.17.10.11.3

Wolbórz — miasto         5.1.10.17.10.11.4

Wolbórz — obszar wiejski 5.1.10.17.10.11.5”,

c) wyrazy „Nowe Brzesko 5.2.12.20.14.03.2” zastępuje się wyrazami:

„Nowe Brzesko            5.2.12.20.14.03.3

Nowe Brzesko — miasto    5.2.12.20.14.03.4

Nowe Brzesko — obszar wiejski

5.2.12.20.14.03.5”,

d) wyrazy „Pruchnik 5.3.18.34.04.07.2” zastępuje się wyrazami:

„Pruchnik                5.3.18.34.04.07.3

Pruchnik — miasto         5.3.18.34.04.07.4

Pruchnik — obszar wiejski 5.3.18.34.04.07.5”,

e) wyrazy „Czyżew-Osada 5.3.20.38.13.03.2” zastępuje się wyrazami:

„Czyżew                 5.3.20.38.13.03.3

Czyżew — miasto          5.3.20.38.13.03.4

Czyżew — obszar wiejski 5.3.20.38.13.03.5”,

f) wyrazy „Gościno 5.4.32.63.08.03.2” zastępuje się wyrazami:

„Gościno                5.4.32.63.08.03.3

Gościno — miasto         5.4.32.63.08.03.4

Gościno — obszar wiejski 5.4.32.63.08.03.5”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.