ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

Na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 (Dz. U. Nr 30, poz. 176 i Nr 203, poz. 1269) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Program, o którym mowa w § 1, określa także planowane w 2009 r. zakres oraz terminy udzielenia gwarancji Skarbu Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego w odniesieniu do Etapu II — odcinek autostrady A-1 Nowe Marzy— Toruń.”;

2) część 5 załącznika do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„Część 5

Zakres i termin gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego wynikających z umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady

1.W dniu 26 lipca 2005 r. Rada Ministrów uchwałą nr 194/2005 udzieliła gwarancji Skarbowi Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. wynikających z umowy o budowę i eksploatację autostrady A-1 zawartej dnia 31 sierpnia 2004 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury oraz Gdańsk Transport Company S.A., zmienionej dnia 28 lipca 2005 r. — dla odcinka autostrady A-1 Gdańsk—Grudziądz (węzeł Rusocin— węzeł Nowe Marzy).

Uchwała objęła gwarancją Skarbu Państwa wypłaty ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. przeznaczone na spłatę kredytów zaciąganych przez spółkę na realizację budowy, według zgodnej z umową następującej specyfikacji:


Kredytodawca Zakres kredytu Zakres gwarancji Termin gwarancji
Europejski Bank Inwestycyjny 500 mln euro 600 mln euro 31 stycznia 2040 r.
Nordycki Bank Inwestycyjny 140 mln euro 168 mln euro 31 stycznia 2040 r.

Łączna maksymalna kwota gwarancji wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. nie może przekroczyć kwoty 768 mln euro dla odcinka autostrady A-1 Gdańsk— Grudziądz.

W 2009 r. przewiduje się udzielenie Gwarancji Skarbu Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. wynikających z umowy o budowę i eksploatację autostrady A-1 z dnia 30 września 2008 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Gdańsk Transport Company S.A., stanowiącej zmienioną i ujednoliconą umowę o budowę i eksploatację autostrady A-1 z dnia 31 sierpnia 2004 r., zmienioną w dniu 17 lutego 2005 r. oraz w dniu 28 lipca 2005 r. („Umowa Koncesyjna”) —w odniesieniu do Etapu II (zaprojektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja odcinka autostrady A-1 Nowe Marzy—Toruń, węzeł Czerniewice).

Gwarancją Skarbu Państwa, zgodnie z Umową Koncesyjną (§ 66 ust. 3), zostaną objęte wypłaty ze środków Krajowego Funduszu Drogowego w zakresie Wynagrodzenia Podstawowego w odniesieniu do Etapu II oraz Zobowiązań z umów o finansowanie Etapu II (GTC S.A. zawrze Umowy o Finansowanie z: Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, AB Svensk ExportKredit (publ)), stanowiących zgodnie z Umową Koncesyjną, kwoty w wysokości koniecznej do całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań GTC S.A. wobec Banków. Wszelkie prawa wynikające z Gwarancji Skarbu Państwa są zbywalne i zostaną przelane przez GTC S.A. na Banki zgodnie z postanowieniami Umowy Przelewu Gwarancji Skarbu Państwa, która zostanie zawarta pomiędzy GTC S.A. oraz Bankami.

Maksymalne kwoty gwarancji nie przekroczą wskazanych poniżej limitów:


Kredytodawca Zakres kredytu Zakres gwarancji Termin gwarancji
Europejski Bank Inwestycyjny 575 000 000 euro 690 000 000 euro 30 czerwca 2043 r.
Nordycki Bank Inwestycyjny 150 000 000 euro 180 000 000 euro 30 czerwca 2043 r.
AB Svensk ExportKredit (publ) 345 000 000 euro 414 000 000 euro 30 czerwca 2043 r.

Łączna maksymalna kwota gwarancji wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. nie może przekroczyć kwoty 1 284 000 000 euro w odniesieniu do Etapu II.”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w zakresie dotyczącym pkt 2 w części piątej załącznika do tego rozporządzenia stosuje się do dnia 31 marca 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 218, poz. 1391.