ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów

Na podstawie art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposób przepływu i gromadzenia informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów między Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej „Prezesem UOKiK”, organami wyspecjalizowanymi i organami celnymi oraz wzory formularzy stosowanych przy przepływie i gromadzeniu tych informacji.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

§ 2. Informacje dotyczące systemu kontroli wyrobów przekazywane są, z zastrzeżeniem § 4 i 7, przez:

1) wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej;

2) właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy;

3) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

4) organy Inspekcji Ochrony Środowiska;

5) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

6) organy nadzoru budowlanego;

7) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

8) dyrektorów urzędów morskich;

9) właściwych miejscowo wojewódzkich inspektorów transportu drogowego;

10) organy celne.

§ 3. 1. Informacje dotyczące systemu kontroli wyrobów obejmują:

1) roczne plany kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań, zwane dalej „rocznymi planami kontroli”, przekazywane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) informacje o wynikach kontroli wyrobu i działaniach podjętych w wyniku ustaleń kontroli prowadzonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), przekazywane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia część A, B i D;

3) informacje o postępowaniach administracyjnych w zakresie wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, zwanych dalej „postępowaniami”, przekazywane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia część C i E;

4) roczne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, przekazywane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, są przekazywane w formie pisemnej i drogą elektroniczną za pomocą teleinformatycznego systemu wymiany informacji, administrowanego przez Prezesa UOKiK.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 i 3, są przekazywane drogą elektroniczną za pomocą teleinformatycznego systemu wymiany informacji administrowanego przez Prezesa UOKiK.

4. Organy wskazane w § 2 i 4 są obowiązane do przekazywania informacji, określonych w załącznikach do rozporządzenia, do teleinformatycznego systemu wymiany informacji, administrowanego przez Prezesa UOKiK.

§ 4. 1. Roczny plan kontroli jest przekazywany Prezesowi UOKiK w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan kontroli, przez:

1) Głównego Inspektora Pracy;

2) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

4) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

5) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

6) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

7) dyrektorów urzędów morskich;

8) Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

2. Wzór rocznego planu kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Powiadomienia o wynikach kontroli wyrobu, zawierające informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, organ wyspecjalizowany przekazuje Prezesowi UOKiK drogą elektroniczną za pomocą teleinformatycznego systemu wymiany informacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym organ ten ustosunkował się do uwag zgłoszonych do protokołu kontroli przez kontrolowanego, lub od dnia, w którym upłynął termin na zgłoszenie uwag.

§ 6. 1. Powiadomienie o wszczęciu postępowania jest automatycznie generowane w formie wiadomości poczty elektronicznej przez teleinformatyczny system wymiany informacji po wypełnieniu przez organ wyspecjalizowany sekcji C1 i C2 wzoru powiadomienia o wynikach kontroli wyrobu i działaniach podjętych w wyniku ustaleń kontroli, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, i przekazywane Prezesowi UOKiK.

2. Kopie decyzji organ wyspecjalizowany przekazuje Prezesowi UOKiK w formie elektronicznej za pomocą teleinformatycznego systemu wymiany informacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia ich doręczenia stronie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Kopię decyzji stanowiącej podstawę wpisu do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami albo notyfikacji do Komisji Europejskiej, organ wyspecjalizowany przekazuje Prezesowi UOKiK, w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia jej doręczenia stronie wraz z kopią dokumentacji kontrolnej, w tym protokołu kontroli, w formie uznanej przez organ wyspecjalizowany za właściwą.

§ 7. 1. Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli, przygotowane według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jest przekazywane Prezesowi UOKiK w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego przez:

1) właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy;

2) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska;

4) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

5) właściwy organ nadzoru budowlanego;

6) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

7) dyrektorów urzędów morskich;

8) właściwych miejscowo wojewódzkich inspektorów transportu drogowego.

2. Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli jest sporządzane w formie pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia na podstawie danych gromadzonych w teleinformatycznym systemie wymiany informacji.

§ 8. 1. Prezes UOKiK może sporządzać sprawozdania według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, obejmujące wybrany przez niego okres, z danych zgromadzonych w teleinformatycznym systemie wymiany informacji.

2. Prezes UOKiK przekazuje organowi wyspecjalizowanemu kopię sprawozdania obejmującego informacje wprowadzone przez ten organ, w przypadku gdy okres sprawozdania jest inny niż roczny.

3. Organ wyspecjalizowany, o którym mowa w ust. 2, może zgłosić uwagi do sprawozdania sporządzonego przez Prezesa UOKiK.

§ 9. Informacje dotyczące systemu kontroli wyrobów, inne niż określone w § 3, organy wyspecjalizowane, organy celne i Prezes UOKiK przekazują między sobą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, uwzględniając charakter danej informacji.

§ 10. 1. Organ celny, który dokonał zatrzymania wyrobu, przekazuje Prezesowi UOKiK drogą elektroniczną, za pomocą teleinformatycznego systemu wymiany informacji, informacje o działaniach podjętych w odniesieniu do zatrzymanego wyrobu, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni od dnia podjęcia przez organ celny działań wobec zatrzymanego wyrobu.

§ 11. Prezes UOKiK udostępnia, za pośrednictwem teleinformatycznego systemu wymiany informacji, informacje dotyczące systemu, w szczególności:

1) otrzymane od organów wyspecjalizowanych, dotyczące wyników kontroli wyrobów,

2) dotyczące decyzji wydanych przez organy wyspecjalizowane, w szczególności tych, które były podstawą dokonania wpisu do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami lub rejestru produktów niebezpiecznych oraz podstawą notyfikacji do Komisji Europejskiej,

3) otrzymane od organów celnych, dotyczące działań podjętych w odniesieniu do zatrzymanego wyrobu

— innym organom wyspecjalizowanym lub organom celnym.

§ 12. Podmioty uczestniczące w wymianie informacji dotyczących systemu zapewniają ochronę informacji, o których mowa w art. 40d ust. 1 i 2 ustawy oraz w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

§ 13. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, organy wyspecjalizowane mogą przekazywać informacje w formie i zakresie określonym w przepisach dotychczasowych.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów (Dz. U. Nr 87, poz. 812, z 2005 r. Nr 101, poz. 841 oraz z 2007 r. Nr 149, poz. 1047).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. (poz. 1540)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505.