ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego „112” albo innych numerów alarmowych

Na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organizację i funkcjonowanie systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, gromadzącego i udostępniającego informacje i dane, o których mowa w art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne;

2) warunki gromadzenia i przekazywania informacji i danych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;

3) warunki udostępniania informacji i danych:

a) centrom powiadamiania ratunkowego poprzez centralny punkt systemu tych centrów — w przypadku połączeń do numeru alarmowego „112” oraz do numerów alarmowych ustalonych dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego, chyba że służba ustawowo powołana do niesienia pomocy, wykorzystująca dany numer alarmowy, posiada własny punkt centralny mogący współpracować z systemem albo

b) właściwym jednostkom terytorialnym służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, innych niż wymienione w lit. a — w przypadku połączeń do innych numerów alarmowych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne;

2) centralnym punkcie — należy przez to rozumieć:

a) centralny punkt, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy, systemu centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101), lub

b) własny punkt centralny, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy, posiadany przez służbę ustawowo powołaną do niesienia pomocy, wykorzystującą dany numer alarmowy;

3) danych — należy przez to rozumieć dane, o których mowa w art. 161 ust. 2 pkt 4–6 oraz w art. 169 ust. 1 pkt 1–3 ustawy, dotyczące abonenta lub zarejestrowanego użytkownika końcowego usługi przedpłaconej;

4) informacjach — należy przez to rozumieć informacje, o których mowa w art. 78 ust. 3 oraz w art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 3. 1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej tworzy system teleinformatyczny „Platforma Lokalizacyjno-lnformacyjna z Centralną Bazą Danych”, zwany dalej „PLI CBD”, realizujący zadania, o których mowa w art. 78 ust. 4 ustawy.

2. PLI CBD składa się z dwóch zintegrowanych części:

1) Centralnej Bazy Danych, gromadzącej dane;

2) Platformy Lokalizacyjno-lnformacyjnej, gromadzącej i przekazującej informacje do centralnego punktu lub służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy, innym niż wymienione w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy.

3. Prezes UKE zapewnia obsługę, administrowanie i serwis techniczny PLI CBD.

4. Infrastrukturę PLI CBD stanowią w szczególności:

1) pomieszczenia z serwerami (serwerownie) znajdujące się w dwóch odrębnych lokalizacjach, spełniających wymagania dla sprzętu instalowanego w pomieszczeniach wyposażonych w sygnalizację włamania i napadu, kontrolę dostępu, monitoring wizyjny, sygnalizację pożarową, gaszenie gazem, klimatyzację, ochronę przeciwprzepięciową;

2) pomieszczenie obsługi PLI CBD wyposażone w stanowiska komputerowe i sygnalizację włamania i napadu, kontrolę dostępu, monitoring wizyjny, sygnalizację pożarową, gaszenie gazem, klimatyzację oraz ochronę przeciwprzepięciową;

3) rezerwowe zasilanie;

4) pomieszczenia dla osób zapewniających całodobową ochronę i bezpieczeństwo budynków, w których znajdują się pomieszczenia z serwerowniami i bazami danych, oraz terenów, na których zlokalizowane są te budynki.

5. PLI CBD wyposażona jest w niezbędną architekturę i rozwiązania informatyczne zapewniające w szczególności:

1) konfigurację elementów nadmiarowych do działania w trybie aktywnej rezerwy umożliwiających rozłożenie obciążenia poszczególnych komponentów pomiędzy wszystkie z dostępnych;

2) możliwość rozbudowy o kolejne elementy nadmiarowe bez zmian istniejących komponentów (poza zmianami konfiguracyjnymi);

3) mechanizmy umożliwiające udostępnienie informacji w przypadku utraty spójności pomiędzy poszczególnymi bazami danych;

4) mechanizmy zapewniające zachowanie spójności danych pomiędzy obydwoma lokalizacjami PLI CBD oraz pomiędzy bazami danych w danej lokalizacji;

5) zachowanie funkcjonalności podczas prac serwisowych bez utraty informacji w Platformie Lokalizacyjno-lnformacyjnej oraz danych w Centralnej Bazie Danych;

6) brak możliwości zdalnego dostępu serwisowego do jakiejkolwiek części PLI CBD;

7) archiwizację danych przetwarzanych w centralnym punkcie przez 12 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostały przekazane;

8) spełnienie warunku niewystępowania pojedynczego punktu uszkodzenia;

9) zabezpieczenie przesyłanych danych z użyciem techniki VPN, przy wykorzystaniu SSL minimum v3.0, z szyfrowaniem minimum 128-bitów i certyfikatem X.509, wykorzystaniem algorytmu RSA i długości klucza nie krótszego niż 1024-bit;

10) zabezpieczenie przed możliwymi atakami, również w przypadku, kiedy atak nastąpić mógłby przez sieć przedsiębiorcy telekomunikacyjnego bądź centralny punkt, poprzez organizację odpowiednich stref sieciowych (strefy „zdemilitaryzowane” — DMZ, strefy prywatne) oraz zastosowanie oddzielnych modułów sprzętowych i programowych;

11) wielopoziomowe mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do danych w PLI CBD oraz rozbudowanego systemu raportowania i kontroli dostępu;

12) możliwość ustanowienia interfejsów fizycznych łączy pomiędzy PLI CBD, przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, centralnym punktem oraz pomiędzy obydwoma lokalizacjami PLI CBD w formie styków łączy telekomunikacyjnych E1 o przepływności 2 Mbit/s zgodne z zaleceniem ITU G.703 oraz Ethernet 100Base-T;

13) funkcjonowanie w ramach PLI CBD jednolitych rozwiązań technicznych, w szczególności w zakresie: systemów operacyjnych, serwerów baz danych, serwerów aplikacyjnych, platform i technologii programistycznych.

§ 4. PLI CBD zapewnia:

1) przyjęcie informacji i danych oraz ich udostępnianie centralnemu punktowi albo właściwym jednostkom terytorialnym służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, innych niż wymienione w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych, w tym:

a) dotyczących numeru przeniesionego w ramach realizacji uprawnienia abonenta albo użytkownika końcowego usługi przedpłaconej, o których mowa w art. 69—71 ustawy,

b) gromadzenia informacji o przynależności numeru telefonicznego do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz dokonywanych w tym zakresie zmianach w okresie ostatnich 12 miesięcy,

c) określania parametrów jakościowych procesu przenoszenia numerów pomiędzy dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

§ 5. 1. Informacje od operatora ruchomej publicznej sieci telefonicznej są przekazywane do PLI CBD przy każdorazowym wykonaniu połączenia do numeru alarmowego „112” albo innego numeru alarmowego.

2. W przypadku niemożności ustalenia przez operatora ruchomej publicznej sieci telefonicznej lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, informacja o tym przekazywana jest do PLI CBD w formie stosownego komunikatu zgodnie ze specyfikacją techniczną ETSITS 102 164.

3. W przypadku niemożności ustalenia przez operatora ruchomej publicznej sieci telefonicznej numeru urządzenia końcowego, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego „112” albo innego numeru alarmowego, operator ruchomej publicznej sieci telefonicznej przekazuje do PLI CBD numer zastępujący numer abonenta i użytkownika (numer techniczny).

4.  Informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci ruchomej publicznej sieci telefonicznej, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, są przekazywane do i z PLI CBD zgodnie ze specyfikacją techniczną ETSI TS 102 164.

5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny posiadający 1 milion lub więcej abonentów i użytkowników końcowych usługi przedpłaconej przekazuje dane i informacje do każdej z dwóch lokalizacji PLI CBD redundantnymi, wydzielonymi łączami telekomunikacyjnymi E1, z wykorzystaniem techniki VPN zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 9, za pośrednictwem których dane są wymieniane w trybie aktywnej rezerwy. Zakończenia łączy telekomunikacyjnych E1 w systemie teleinformatycznym przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w relacji do danej lokalizacji PLI CBD powinny być umiejscowione w dwóch różnych lokalizacjach. Łącza telekomunikacyjne od danego przedsiębiorcy do danej lokalizacji PLI CBD w żadnym punkcie trasy nie mogą mieć punktu wspólnego zarówno w zakresie kanalizacji kablowej, jak i medium transmisyjnego oraz innych warstw.

6. Przedsiębiorca telekomunikacyjny posiadający poniżej 1 miliona abonentów i użytkowników końcowych usługi przedpłaconej przekazuje dane i informacje do każdej z dwóch lokalizacji PLI CBD, za pośrednictwem sieci Internet, z wykorzystaniem techniki VPN zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 9. Dane pomiędzy takim przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a PLI CBD wymieniane są w trybie aktywnej rezerwy.

7. Lokalizacje PLI CBD połączone są wydzielonymi łączami telekomunikacyjnymi E1 z wykorzystaniem techniki VPN zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 9. Łącza te są pogrupowane w dwóch grupach po trzy łącza E1, z których żadna z nich w żadnym punkcie trasy nie może mieć punktu wspólnego zarówno w zakresie kanalizacji kablowej, jak i medium transmisyjnego oraz innych warstw.

8. Centralny punkt jest przyłączony do PLI CBD za pomocą wydzielonych łączy telekomunikacyjnych E1 z wykorzystaniem techniki VPN zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 9. Łącza te są pogrupowane w czterech grupach po dwa łącza telekomunikacyjne E1. Na każdą lokalizację PLI CBD przypadają po dwie grupy łączy, przy czym żadna z grup w żadnym punkcie trasy nie może mieć punktu wspólnego zarówno w zakresie kanalizacji kablowej, jak i medium transmisyjnego oraz innych warstw.

9.  Informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci ruchomej publicznej sieci telefonicznej i dane są przekazywane z PLI CBD na każdorazowe zapytanie do centralnego punktu lub służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy, innym niż wymienione w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy.

10.  Informacje dotyczące lokalizacji zakończenia stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej są przekazywane z PLI CBD na każdorazowe zapytanie do centralnego punktu lub służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy, innym niż wymienione w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy, z dokładnością do adresu zakończenia sieci, na podstawie danych, które dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekazał do PLI CBD w formie stosownego komunikatu, zgodnie ze specyfikacją techniczną ETSI TS 102 164 z wykorzystaniem rozszerzenia umożliwiającego przekazanie adresu zakończenia sieci.

11. Służba ustawowo powołana do niesienia pomocy, inna niż wymieniona w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy, pozyskuje informacje, łącząc się z PLI CBD za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem techniki VPN zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 9.

12. Jakość transmisji cyfrowej na punktach styku łączy telekomunikacyjnych E1 z PLI CBD powinna być zgodna z zaleceniem ITU G.821 i G.826.

13. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 12 i § 5 ust. 12, są dostępne na stronach internetowych Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI oraz nieodpłatnie udostępniane w siedzibie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 6. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, o którym mowa w § 5 ust. 5, dołącza swój system teleinformatyczny wykorzystywany do przekazywania danych i informacji do każdej z lokalizacji PLI CBD co najmniej dwoma łączami telekomunikacyjnymi E1 zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 12, a przedsiębiorca telekomunikacyjny, o którym mowa w § 5 ust. 6, dołącza swój system teleinformatyczny wykorzystywany do przekazywania danych i informacji, za pośrednictwem sieci Internet, z wykorzystaniem techniki VPN zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 9.

2. Centralny punkt dołącza się do każdej z lokalizacji PLI CBD w sposób określony w § 5 ust. 8, a służby ustawowo powołane do niesienia pomocy, inne niż wymienione w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy, dołączają centralny punkt w sposób określony w § 5 ust. 11.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505.