ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria dotyczące warunków wymienionych w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, zwanej dalej „ustawą”, których spełnienie uprawnia do objęcia specjalną strefą ekonomiczną gruntów stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy.

§ 2. 1. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy, uważa się za spełniony, gdy:

1)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest równa albo niższa od 60% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 500 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 350 mln zł;

2)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 60% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż średnia krajowa, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 250 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 155 mln zł;

3)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 130% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 200 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 138 mln zł;

4)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 130% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 160%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 170 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 120 mln zł;

5)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 160% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 200%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 150 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 100 mln zł;

6)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 200% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 250%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 100 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 70 mln zł;

7)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 50 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 17 mln zł.

1a. 1) Od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy, uważa się za spełniony, gdy:

1)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest równa albo niższa od 60% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 400 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 280 mln zł;

2)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 60% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż średnia krajowa, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 200 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 124 mln zł;

3)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 130% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 140 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 97 mln zł;

4)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 130% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 160%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 120 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 84 mln zł;

5)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 160% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 200%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 105 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 70 mln zł;

6)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 200% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 250%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 70 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 50 mln zł;

7)   w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 35 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 12 mln zł.

2. 2) Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 1a, ocenia się na podstawie danych dotyczących przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm. 3) ).

§ 3. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy, uważa się za spełniony, gdy:

1)   działalność prowadzona w wyniku inwestycji będzie polegała na uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów niewytwarzanych na rynku polskim, lub świadczenia usług posiadających te cechy nieofero-wanych w regionie, lub zostaną wprowadzone nowe rozwiązania technologiczne niestosowane dotychczas lub stosowane na rynku polskim nie dłużej niż rok; spełnienie kryterium zostanie potwierdzone opiniami co najmniej dwóch jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) 4) oraz

2)   w związku z inwestycją utworzonych zostanie co najmniej 30 nowych miejsc pracy i poniesione zostaną koszty kwalifikowane inwestycji o wartości co najmniej 20 mln zł.

§ 4. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy, uważa się za spełniony, gdy:

1) 5) inwestycja będzie realizowała usługi w zakresie usług badań naukowych i prac rozwojowych określonych działem 72 w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm. 6) ), zwanej dalej „PKWiU”, oraz

2) w związku z inwestycją utworzonych zostanie co najmniej 50 nowych miejsc pracy lub poniesione zostaną koszty kwalifikowane inwestycji o wartości co najmniej 10 mln zł.

§ 5. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. b-e ustawy, uważa się za spełniony, gdy:

1 ) 7) inwestycj a będzie realizowana w zakresie:

a)  usług związanych z wydawaniem gier komputerowych określonych klasą 58.21 PKWiU, z wyjątkiem usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych kategorią 58.21.4 PKWiU, lub

b)  usług związanych z wydawaniem pozostałego oprogramowania określonych klasą 58.29 PKWiU, z wyjątkiem usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych kategorią 58.29.5 PKWiU, lub

c)  usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych określonych działem 62 PKWiU, z wyjątkiem usług instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych określonych kategorią 62.09.1 PKWiU, lub

d)  usług przetwarzania danych; usług zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnych usług; usług portali internetowych, określonych grupą 63.1 PKWiU, lub

e)  usług w zakresie audytu finansowego określonych kategorią 69.20.1 PKWiU, lub

f)   usług rachunkowo-księgowych określonych kategorią 69.20.2 PKWiU, lub

g)  usług centrów telefonicznych (call center) określonych grupą 82.2 PKWiU, lub

h) usług naprawy i konserwacj i komputerów i urządzeń peryfery nych określonych kategorią 95.11.1 PKWiU oraz

2) w związku z inwestycją utworzonych zostanie co najmniej 150 nowych miejsc pracy lub poniesione zostaną koszty kwalifikowane inwestycji o wartości co najmniej 20 mln zł.

§ 6. 8) W województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim szczegółowe warunki dotyczące wielkości zatrudnienia i kosztów kwalifikowanych inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a, § 3 pkt 2, § 4 pkt 2 i § 5 pkt 2, obniża się o 30%.

§ 7. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy, uważa się za spełniony, gdy teren o powierzchni nie większej niż 2 ha włączany jest w granice specjalnej strefy ekonomicznej na rzecz pełnej realizacji rozpoczętej na terenie strefy inwestycji.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.


1) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. poz. 1444), które weszło w życie z dniem 1 listopada 2014 r.

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 1066, 1217, 1240 i 1268.

4)   Ustawa utraciła moc na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620), która weszła w życie z dniem 1 października 2010 r.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 15, poz. 79), które weszło w życie z dniem 2 lutego 2010 r.

6)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753.

7)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.