ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa obszary kraju, na których jest dopuszczalne udzielanie pomocy regionalnej, maksymalne wielkości pomocy dla tych obszarów, a także rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie pomocy nie jest dozwolone, oraz rodzaje działalności gospodarczej, dla których maksymalne wielkości pomocy są inne niż maksymalne wielkości pomocy dla obszarów kraju, wraz ze wskazaniem tych wielkości.

§ 2. Udzielanie pomocy regionalnej jest dopuszczalne w jednostkach wyróżnionych na poziomie drugim (NTS 2), określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm. 1) ), zwanych dalej „obszarami”.

§ 3. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 oraz § 5 i 6, wynosi:

1) 50% – na obszarach należących do podregionów niewymienionych w pkt 2 i 3;

2) 40% – na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30;

3) 30% – na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42.

§ 4. 1. Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R – intensywność pomocy, o której mowa w § 3 – w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,

B – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 000 000 euro – nieprzekraczającą równowartości 100 000 000 euro,

C – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 000 000 euro.

2. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 000 000 euro, przy czym:

1) koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, dokonanymi w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących tę inwestycję oraz

2) środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, jeżeli są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.

3. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję polegającą na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa bądź na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte.

§ 5. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym wynosi 30% intensywności określonej dla poszczególnych obszarów w § 3, jeżeli kwota planowanej pomocy regionalnej, wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto, przekracza równowartość 5 000 000 euro.

§ 6. Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004), z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów w § 3 albo maksymalnej intensywności obliczonej zgodnie z § 5.

§ 7. Udzielanie pomocy regionalnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla oraz rybołówstwa, jak również działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów, o których mowa w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, nie jest dozwolone.

§ 8. Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 186, poz. 1544).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.