ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.