ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i zakres spełniania:

a) wojskowego obowiązku meldunkowego,

b) obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień,

c) obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą;

2) organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu podlegają:

1) mężczyźni, którzy wdanym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień wojskowy oficera lub podoficera — sześćdziesiąt lat życia;

2) kobiety, które podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień wojskowy oficera lub podoficera — sześćdziesiąt lat życia;

3) osoby, które w trybie ochotniczym zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej, począwszy od dnia stawienia się do tej kwalifikacji do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień wojskowy oficera lub podoficera — sześćdziesiąt lat życia.

2. Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu nie podlegają osoby wymienione w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. Wojskowy obowiązek meldunkowy obejmuje:

1) zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

2) (uchylony);

2a) zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące i powrotu z tego wyjazdu;

3) wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

4) zgłoszenie zmiany imienia lub nazwiska;

5) zgłoszenie podwyższenia lub zdobycia dodatkowego wykształcenia;

6) zgłoszenie uzyskania kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane wraz z wykształceniem, o którym mowa w pkt 5, oraz utraty prawa do wykonywania zawodu.

§ 4. 1. Osoby wskazane w § 2 ust. 1 zgłaszają wykonanie czynności, o których mowa w § 3:

1) pkt 1 i 3, wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) łącznie z informacją o spełnieniu obowiązku meldunkowego wynikającego z przepisów o ewidencji ludności;

2) pkt 2a, wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenie powrotu — najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) pkt 4–6, wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w terminie trzydziestu dni od dnia powstania zmian, przedstawiając do wglądu dokument stwierdzający te zmiany.

2. W przypadku gdy zgłoszenie wyjazdu za granicę i powrotu z tego wyjazdu nastąpiło na zasadach określonych w przepisach o ewidencji ludności, wojskowy obowiązek meldunkowy, o którym mowa w § 3 pkt 2a, uważa się za spełniony.

§ 5. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), przed którym osoba podlegająca wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu spełniła ten obowiązek, w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2:

1) odnotowuje w rejestrach mieszkańców dane dotyczące tej osoby i zawiadamia, w terminie trzech dni od dnia dopełnienia obowiązku meldunkowego:

a) wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące — w przypadku osoby podlegającej rejestracji oraz osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, która nie stawała do tej kwalifikacji,

b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące — w przypadku pozostałych osób podlegających wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu;

2) dokonuje wpisu w wojskowym dokumencie osobistym w zakresie obowiązku meldunkowego — w przypadku osób, o których mowa w pkt 1 lit. b.

§ 6. 1. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, oraz osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, a także osoby, którym wydano karty powołania, z wyjątkiem żołnierzy rezerwy, powiadamiają wojskowego komendanta uzupełnień o danych wskazanych:

1) w art. 53 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – osobiście;

2) w art. 53 ust. 3a pkt 3 ustawy – osobiście lub przesyłką poleconą.

2. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odpowiednio nie później niż:

1) w dniu zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące;

2) w dniu wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

3) w dniu wyjazdu za granicę;

4) w ciągu czterech dni od dnia powrotu z pobytu za granicą.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, dokonując powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień, obowiązane są przedstawić:

1) żołnierze rezerwy – książeczkę wojskową oraz kartę mobilizacyjną;

2) osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny – dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.

§ 7. 1. Osoba, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy:

1) składa wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

2) we wniosku podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, numer PESEL, planowany termin wyjazdu za granicę, kraj wyjazdu, przewidywany termin powrotu oraz przesłanki i okoliczności uzasadniające konieczność wyjazdu.

2. Od decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, wydanej przez wojskowego komendanta uzupełnień, przysługuje odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

3. W sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje się przepisy o postępowaniu administracyjnym.

4. Egzemplarz decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą przesyła się wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby, która złożyła wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 2)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, a także organów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 68, poz. 344), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.