ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1)   imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;

2)   cel zajęcia pasa drogowego;

3)   lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;

4)   planowany okres zajęcia pasa drogowego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:

1)   szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy — z podaniem jej wymiarów;

2)   zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

4. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo:

1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

2) 2) oświadczenie o:

a)  posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub

b)  zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub

c)  zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

1)   projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;

2)   harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

§ 2. 1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego powinno określać w szczególności:

1)   imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;

2)   cel zajęcia pasa drogowego;

3)   powierzchnię zajmowanego pasa drogowego lub powierzchnię reklamy;

4)   okres zajęcia pasa drogowego;

5)   wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót zezwolenie na zajęcie pasa drogowego powinno określać dodatkowo:

1)   sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i ust. 5pkt 1;

2)   warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.

3. W warunkach przywrócenia pasa drogowego, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określa się:

1)   zakres i technologię robót przywracających stan użyteczności;

2)   sposób odbioru przedmiotowego odcinka pasa drogowego;

3)   zasady usuwania usterek i wad technicznych, powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) . 4)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903.

3)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 czerwca 2004 r.

4)   Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc przepisy § 1-7, 9 i 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. poz. 33 i 239, z 1995 r. poz. 670, z 1997 r. poz. 631, z 1998 r. poz. 968, z 1999 r. poz. 623 oraz z 2002 r. poz. 1240) utrzymane w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1953).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. poz. 328), które weszło w życie z dniem 25 marca 2015 r.