ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych

Na podstawie art. 19a ust. 6 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla żołnierzy Sił Powietrznych, będących uczestnikami polskich kontyngentów wojskowych, działających od 2005 r. w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacjach wojskowych nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej, a także w operacji wsparcia wojskowego Republiki Łotewskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2006 r. jest Gwiazda Załóg Lotniczych.

2. Gwiazdę Załóg Lotniczych nadaje się również żołnierzom członkom załóg wojskowych statków powietrznych, uczestnikom polskich kontyngentów wojskowych, działających w innych operacjach wojskowych niż wymienione w ust. 1.

3. Gwiazdę Załóg Lotniczych nadaje się także członkom załóg wojskowych statków powietrznych pełniącym służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

§ 2. 1. Gwiazda Załóg Lotniczych zawieszona jest na wstążce koloru stalowego, szerokości 35 mm, z czerwonym paskiem szerokości 4 mm przez środek, mającym po bokach prążki białe szerokości 2 mm oraz po brzegach umieszczone symetrycznie połączone prążki w barwach flagi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: niebieski i biały, szerokości 3 mm każdy.

2. Na wstążce Gwiazdy Załóg Lotniczych nadanej żołnierzowi uczestniczącemu w operacjach wojskowych, o których mowa w § 1 ust. 1, nakłada się okucie z napisem: „ORLIK 1” i odpowiednio — „ORLIK 2”, „ORLIK 3” i kolejne.

3. Na wstążce Gwiazdy Załóg Lotniczych nadanej żołnierzowi uczestniczącemu w operacjach wojskowych, o których mowa w § 1 ust. 2, nakłada się okucie z nazwą operacji wojskowej.

4. Nie nakłada się okucia na wstążce Gwiazdy Załóg Lotniczych nadanej członkowi załogi wojskowego statku powietrznego, pełniącemu służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi, a także nadanej żołnierzowi uczestniczącemu w operacji wsparcia wojskowego Republiki Łotewskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2006 r.

§ 3. Wzór rysunkowy odznaki Gwiazdy Załóg Lotniczych zawiera załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207.