ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 lipca 2007 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

1) po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień;

2) po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na II stopień;

3) po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na III stopień.”,

b) w ust. 3 dodaje się zdanie: „Wzór wniosku o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wyraz „Gwiazda” określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.”;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przedstawienia więcej niż stu wniosków o nadanie odznaczeń, w tym także Medalu za Długoletnią Służbę, Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wykaz, o którym mowa w § 4 ust. 2, przedstawia się dodatkowo w postaci zapisu na elektronicznym nośniku informacji.”;

3) w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku ponownego nadania odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającym w nazwie wyraz „Gwiazda”, Kancelaria przekazuje wnioskodawcy odpowiednie okucie wraz z legitymacją”;

4) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki nadanego orderu lub odznaczenia, Kancelaria na prośbę osoby odznaczonej lub członka jej najbliższej rodziny może ponownie wydać odpłatnie odznakę nadanego jej orderu lub odznaczenia.”;

5) dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 2007 r.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848.