ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

Na podstawie art. 91 § 8 w związku z art. 136 § 1 i art. 142 § 3a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz. U. Nr 83, poz. 761 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 104 i Nr 145, poz. 1538) w załączniku „Tabela stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego” wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 5 otrzymuje brzmienie:


Lp.

Stanowisko

Stawka dodatku funkcyjnego

„5

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości,
zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym,
zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie okręgowym,
wizytator w sądzie apelacyjnym,
wizytator w sądzie okręgowym,
sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa,
sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

5”


2) lp. 9 otrzymuje brzmienie:


Lp.

Stanowisko

Stawka dodatku funkcyjnego

„9

zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym,
kierownik sekcji w sądzie rejonowym,
sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi

1”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376 i Nr 185, poz. 1907.