ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Żagań — poaugustiański zespół klasztorny”

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Żagań — poaugustiański zespół klasztorny”, położony w Żaganiu, w województwie lubuskim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości kulturowe, artystyczne, historyczne, materialne i niematerialne jednego z najcenniejszych gotycko-barokowych zespołów klasztornych historycznego Śląska, czołowego ośrodka religijnego i naukowego w regionie.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Żagań — poaugustiański zespół klasztorny” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń klasztoru z kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zabudowaniami klasztornymi, konwiktem, spichlerzem oraz terenem ogrodu klasztornego i Placem Klasztornym. Granica obszaru przebiega wzdłuż linii muru klasztornego od ulicy Jana Pawła II północną i wschodnią granicą działki nr 1140 (obręb 0002), dochodzi do zabudowań klasztornych i skręca na wschód wzdłuż linii murów miejskich, dalej skręca na południe i biegnie ponownie granicą działki nr 1140, przecina brukowany trakt łączący ulicę Sobieskiego z klasztorem, mija budynek przy Placu Klasztornym 8 wzdłuż jego elewacji, dochodzi do północnej granicy działki nr 1144 (obręb 0002), skręca na północny zachód, obejmując cały teren Placu Klasztornego, i dochodzi do kamienicy mieszkalnej przy Placu Klasztornym 6, następnie biegnie po jej obrysie oraz po obrysie sąsiedniej kamienicy przy Placu Klasztornym 5 (wyłączając te dwa budynki), dalej biegnie po obrysie spichlerza (włączając ten budynek), dochodzi do skrzydła konwiktu, biegnie wzdłuż jego zewnętrznej elewacji, skręca na północ wzdłuż muru klasztornego i dochodzi do ulicy Jana Pawła II.

2. Mapa „Żagania — poaugustiańskiego zespołu klasztornego” stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.