ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Poznań — historyczny zespół miasta”

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Poznań — historyczny zespół miasta”.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, przestrzenne, architektoniczne oraz wartości niematerialne, historycznej części miasta będącego jedną z pierwszych stolic Polski, miejscem pochówku władców, w XV—XVII w. prężnym ośrodkiem kulturowym i handlowym, a w XIX w. ogniskiem ruchów niepodległościowych i miejscem powstania wybitnych, w skali europejskiej, założeń fortecznych.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Poznań — historyczny zespół miasta” obejmuje historyczny zespół miejski z Ostrowem Tumskim, Zagórzem, Chwaliszewem i lewobrzeżnym Starym Miastem lokacyjnym ze średniowiecznymi osadami podmiejskimi oraz założeniem urbanistyczno-architektonicznym projektu Josefa Stubbena z początku XX w., a także Fortem Winiary, obecnie Parkiem Cytadela. Granica obszaru przebiega od mostu kolejowego nad rzeką Cybiną wzdłuż wschodniego brzegu Cybiny, kanału Ulgi oraz rzeki Warty do mostu Królowej Jadwigi, dalej po osi mostu, wzdłuż osi ulic Królowej Jadwigi, Górnej Wildy, Niedziałkowskiego, Topolowej, Wierzbięcice, Towarowej, skręca wzdłuż południowej granicy działek nr 2/2, nr 6/4, nr 6/1 (obręb: Poznań, arkusz mapy 44) oraz wzdłuż zachodniej granicy działek nr 6/1, nr 5/2 (obręb: Poznań, arkusz mapy 44), do ulicy Skośnej; biegnie osią ulic: Skośnej, Święty Marcin do mostu Uniwersyteckiego, następnie wzdłuż wschodniej strony linii kolejowej do wiaduktu nad aleją Niepodległości, dalej zachodnią stroną alei Niepodległości, skręca na zachód w aleję Armii Poznań, biegnie jej północną stroną, skręca wzdłuż zachodniej granicy działek nr 1/11 i nr 1/12 (obręb: Poznań, arkusz mapy 01), dalej biegnie po północnej granicy działek nr 1/12, nr 1/5 i nr 1/12 (obręb: Poznań, arkusz mapy 01) do styku z ulicą Winogrady, następnie skręca na południe włączając tereny działek nr 1/12 i nr 1/7 (obręb: Poznań, arkusz mapy 01); nr 115/8, nr 116/15, nr 119/70, nr 119/74, nr 119/82, nr 119/28, nr 119/37, nr 119/49, nr 119/60, nr 123/11, nr 124/11, nr 125/10, nr 126/9, nr 127/17, nr 128/3 (z włączeniem fragmentu terenu tej działki odciętego na wysokości granic sąsiednich działek nr 127/17 i nr 129/9) i nr 129/9 (obręb: Winiary arkusz mapy 30); nr 1/10, nr 4/11, nr 5/10, nr 8/8, nr 9/8, nr 13/10, nr 25/4, nr 26/1, nr 27/1, nr 28/1, nr 29/1 i nr 30/1 (obręb: Winiary, arkusz mapy 28); nr 45/8, nr 45/7, nr 44/1, nr 39/6, nr 39/1, nr 38/5, nr 38/12, nr 31/6, nr 31/1, nr 27/1, nr 26/1, nr 23/1 i nr 21 (obręb: Winiary, arkusz mapy 29); dochodzi do ulicy Szelągowskiej, dalej północną stroną ulicy Szelągowskiej i alei Armii Poznań, skręca w aleje Niepodległości, biegnie ich wschodnią stroną, następnie po osi ulic: gen. Tadeusza Kutrzeby, Północnej, Garbary do wiaduktu kolejowego i dalej wzdłuż linii kolejowej po jej południowej stronie do mostu kolejowego nad rzeką Cybiną.

2. Mapa „Poznania — historycznego zespołu miasta” stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1394.