ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Lublin — historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny”

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Lublin — historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny”.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, wartości materialne i niematerialne, zespołu urbanistyczno-architektonicznego, nierozerwalnie związanego z wieloma najważniejszymi wydarzeniami w historii Państwa Polskiego.

§ 3. 1. Granica zespołu zabytkowego obejmuje Wzgórze Staromiejskie połączone nasypem-wiaduktem ze Wzgórzem Zamkowym, odcinek Krakowskiego Przedmieścia oraz związane integralnie z miejskim systemem obronnym zespoły klasztorne — bernardynów i brygidek. Granice obszaru wyznaczają: ogrodzenie Wzgórza Zamkowego, nasyp-wiadukt, ulice Podwale, Żmigród, Bernardyńska, zabudowania klasztorne bernardynów i brygidek pomiędzy ulicami Bernardyńską, Dolną Panny Marii do ul. Narutowicza, dalej ulice Kapucyńska, Staszica, Zielona, Lubartowska i Kowalska, do nasypu-wiaduktu zamkowego.

2. Mapa „Lublina — historycznego zespołu architektoniczno-urbanistycznego” stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875.