ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2:

a)   po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.

1c. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.”,

b)   w ust. 3 dodaje się zdanie piąte i szóste w brzmieniu:

„Wzór wniosku wykazu — o nadanie funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wyraz „Gwiazda” określa załącznik nr 2c do rozporządzenia. Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę określa załącznik nr 2d do rozporządzenia.”;

2)   po załączniku nr 2b do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 2c i 2d do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę, które wpłynęły do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą rozpatrzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę mogą być sporządzane i składane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 64)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 1076, z 2010 r. Nr 36, poz. 198 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 152 i Nr 186, poz. 1102.