ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Sulejów — zespół opactwa cystersów”

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Sulejów — zespół opactwa cystersów”, położony w Sulejowie, w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, materialne i niematerialne, zespołu opactwa cysterskiego będącego przykładem warownego założenia klasztornego, odznaczającego się wyjątkową autentycznością substancji zabytkowej oraz powiązań z otaczającym krajobrazem.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Sulejów — zespół opactwa cystersów” obejmuje kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego (Becketa) wraz z kapitularzem oraz pozostałościami południowego i zachodniego skrzydła klasztornego, obwodem warownym z fragmentami murów kurtynowych, basztami: Opacką, Muzyczną, At-tykową i Mauretańską, basztami bramnymi: Krakowską i Rycerską, arsenałem, zabudowaniami gospodarczymi, pozostałościami: młyna, pałacu opackiego, dawnej plebanii oraz układu wodnego — będącego elementem dawnych ogrodów klasztornych. Granica pomnika historii przebiega od wschodu wzdłuż ulicy Władysława Jagiełły (z jej wyłączeniem), skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr 111, nr 243 i nr 170/6, dochodzi do działki nr 219, po czym skręca w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż północno-wschodniej granicy tej działki dochodzi do polnej drogi znajdującej się na działce nr 220, biegnie dalej wzdłuż drogi (z jej wyłączeniem) i na granicy z działką nr 202 skręca w kierunku północno-wschodnim w polną drogę na tzw. Iwon, następnie wzdłuż drogi (z jej wyłączeniem) dochodzi do mostu nad przepływającym przez dawne ogrody klasztorne strumieniem, przecina działkę nr 124 i wzdłuż polnej drogi znajdującej się na działce nr 201 (z jej wyłączeniem) dochodzi do ulicy Władysława Jagiełły.

2. Mapa „Sulejowa — zespołu opactwa cystersów” stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.