ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Katowice — Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego”

Na podstawie <<A HREF="publikator:Dz.U._nr:162_poz:1568_rok:2003_art:15_ust:1_typ:wyk">art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Katowice — Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego” w gminie miejskiej Katowice, w województwie śląskim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, artystycznych, materialnych i niematerialnych Gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach — będącego jednym z najwybitniejszych dzieł polskiej architektury dwudziestolecia międzywojennego i pierwszym budynkiem parlamentarnym w Polsce, łączącym w sobie oryginalną formę architektoniczną z bogatym programem ideowym dekoracji oraz wysoką wartością użytkową.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Katowice — Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego” obejmuje budynek wraz z historycznym wystrojem i wyposażeniem oraz najbliższe jego otoczenie w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 33 i 43/2.

2. Mapa „Katowic — Gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego” stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.