ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Bohoniki i Kruszyniany — meczety i mizary”

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Uznaje się za pomnik historii „Bohoniki i Kruszyniany — meczety i mizary”, położone na terenie gminy Sokółka i gminy Krynki, w województwie podlaskim.

2. Wymieniony w ust. 1 pomnik historii obejmuje:

1) Bohoniki — meczet i mizar (cmentarz), gmina Sokółka;

2) Kruszyniany — meczet i mizar (cmentarz), gmina Krynki.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 ust. 1 jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, materialnych i niematerialnych, przykładów drewnianego budownictwa muzułmańskiego łączącego tradycje islamu z lokalną tradycją budownictwa sakralnego, które wraz z mizarami stanowią dziedzictwo polskich muzułmanów, a dowodząc bogactwa kulturowego i tolerancji religijnej na terenie dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, integralnie przynależą do historii i kultury Polski.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Bohoniki i Kruszyniany — meczety i mizary” obejmuje budynki meczetów wraz z działkami ewidencyjnymi nr 109/2 w Bohonikach i nr 293 w Kruszynianach oraz teren cmentarzy, pokrywający się z działkami ewidencyjnymi nr 46/1 w Bohonikach i nr 332 (dawny nr 431) w Kruszynianach. Granica pomnika przebiega wzdłuż granic wymienionych działek ewidencyjnych.

2. Mapy Bohonik i Kruszynian — meczetów i mizarów stanowią załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. (poz. 1275)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.