ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 196) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) stanowiska urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk;

2) szczegółowe zasady wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych;

3) tabele wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość dodatków z tytułu zajmowanych stanowisk lub pełnionej funkcji referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych.

§ 2. Ustala się:

1) tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę zaszeregowań asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) tabelę stawek dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, zwanego dalej „dodatkiem funkcyjnym”, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Przez użyte w niniejszym rozporządzeniu określenie „najniższe wynagrodzenie zasadnicze” należy rozumieć najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi:

1) 75% wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego;

2) po siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego;

3) po dalszych siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.

2. Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi:

1) 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego;

2) po siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.

3. Do okresu pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się okres pozostawania na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego, przed mianowaniem na stanowisko referendarza sądowego.

§ 5. Na stanowiskach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia — tabela A, z wyjątkiem referenta-stażysty, są zatrudniani urzędnicy sądowi.

§ 6. Urzędnik sądowy wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wykonuje dodatkowe zadania związane z organizowaniem zajęć wchodzących w zakres stażu urzędniczego, w okresie wykonywania tych zadań otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. W przypadku gdy staż urzędniczy odbywa równocześnie więcej niż 12 stażystów, prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego może zwolnić tego urzędnika od innych obowiązków służbowych i powierzyć mu jedynie kierowanie stażem, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7. Prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, skrócić okres pracy zawodowej wymagany od urzędników sądowych lub innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych do zajęcia danego stanowiska, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 8. 1. Urzędnikom sądowym i innym pracownikom wojewódzkich sądów administracyjnych zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem pracowników oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również urzędnikom sądowym lub innym pracownikom wojewódzkich sądów administracyjnych zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 1 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny.

3. Referendarzowi sądowemu przysługuje dodatek funkcyjny w stawce 6 określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Starszemu referendarzowi sądowemu przysługuje dodatek funkcyjny w stawce 7 określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia zadań związanych z wysokim stopniem odpowiedzialności prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego może przyznać asystentom sędziów, starszym asystentom sędziów oraz urzędnikom sądowym wojewódzkich sądów administracyjnych, dodatek specjalny na czas określony.

2. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach przyznanych danemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 10. 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, zwanego dalej „dodatkiem za wysługę lat”, wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2.  W przypadku równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się tylko jeden z tych okresów.

3. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje urzędnikowi sądowemu i innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które urzędnik lub inny pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym urzędnik sądowy lub inny pracownik wojewódzkiego sądu administracyjnego nabył prawo do dodatku lub do wyższej jego stawki.

§ 11. 1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

3. Urzędnik sądowy i inny pracownik wojewódzkiego sądu administracyjnego nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrodę jubileuszową.

4. Urzędnik sądowy i inny pracownik wojewódzkiego sądu administracyjnego jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez urzędnika sądowego lub innego pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące urzędnikowi sądowemu lub innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze — wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli urzędnik sądowy lub inny pracownik wojewódzkiego sądu administracyjnego nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. Z chwilą ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, urzędnikowi sądowemu lub innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 12. 1. Tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, w wysokości do 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego.

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany, za zgodą Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§ 13. 1. Urzędnikowi sądowemu i innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek do wynagrodzenia nie może być niższy od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 1) ).

2. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającą z zaszeregowania urzędnika sądowego lub innego pracownika wojewódzkiego sądu administracyjnego określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 14. Do referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepisy § 10, 11 i 13.

§ 15. 1. Dla pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, zatrudnionych na stanowiskach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia — tabela B, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

2. Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania premii określa regulamin premiowania ustalony przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego.

3. Maksymalna wysokość premii nie może przekraczać 60% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

§ 16. 1. Kierowcy, z tytułu powierzenia dodatkowych czynności niewchodzących w zakres jego normalnych obowiązków, może być przyznany, na czas określony, dodatek w wysokości nieprzekraczającej 60% najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, oraz okres, na który jest przyznany, ustala prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, uwzględniając rodzaj czynności i ich uciążliwość.

§ 17. Urzędnik sądowy lub inny pracownik zatrudniony w sądzie administracyjnym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zajmujący stanowisko, dla którego jest wymagane wykształcenie wyższe, może być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zatrudniony nadal na tym stanowisku, o ile posiada co najmniej wykształcenie średnie.

§ 18. Ustalane na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia wynagrodzenia urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie mogą być niższe od wynagrodzeń przysługujących dotychczas.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 10 kwietnia 2010 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. (poz. 384)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181 i Nr 63, poz. 322.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1647), które utraciło moc z dniem 10 kwietnia 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 36, poz. 196).