ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 10, poz. 91, z 2004 r. Nr 159, poz. 1662 oraz z 2005 r. Nr 236, poz. 2001) w § 2 tabela 1) otrzymuje brzmienie:

„1)


Lp. Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów 6,2 2,0
2 Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli 5,7 1,6
3 Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 5,6 1,5
4 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Dziecka, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 5,0 1,3
5 Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu, sekretarz stanu, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 4,9 1,2
6 Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora Generalnego, podsekretarz stanu (wiceminister), kierownik urzędu centralnego, kierownik Krajowego Biura Wyborczego, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda 4,4 1,2
7 Zastępca kierownika urzędu centralnego, zastępca Głównego Inspektora Pracy, wicewojewoda, Rzecznik Ubezpieczonych 4,0

1,2”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.