ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z 2007 r. Nr 151, poz. 1076 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 198) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia składa się na formularzu urzędowym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Wzór wniosku wykazu — o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wyraz „Gwiazda” określa załącznik nr 2a do rozporządzenia. Wzór wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności określa załącznik nr 2b do rozporządzenia.”;

2) po załączniku nr 2a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041.