ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:

§ 1. Liczbę stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ustala się na 115, w tym 4 stanowiska wiceprezesów.

§ 2. Liczba stanowisk sędziowskich, o których mowa w § 1, obejmuje stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.