ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą”

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą”, położony w gminie Lądek, w województwie wielkopolskim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, przestrzenne, architektoniczne oraz wartości niematerialne, wysokiej klasy gotycko-barakowego zespołu klasztornego.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń opactwa cysterskiego z kościołem, klasztorem, towarzyszącą zabudową, przykościelnym parkiem, ogrodem w zachodniej części założenia oraz ogrodem i łąką w obrębie wyspy oddzielonej od zespołu zabudowań starorzeczem Warty. Granica obszaru przebiega wschodnią granicą działek nr 513 i nr 516/3 wzdłuż zachodniej strony brukowanej drogi, mija wąską odnogę starorzecza Warty, biegnie wschodnią, następnie południową i zachodnią granicą działki nr 516/4, przecina starorzecze Warty, dochodzi do południowej granicy działki nr 516/1, skręca w prawo południową granicą działki nr 516/1 do murowanego ogrodzenia dziedzińca gospodarczego klasztoru i biegnie wzdłuż ogrodzenia pokrywającego się z zachodnią granicą działek nr 516/2 i nr 513, następnie skręca w prawo po linii ogrodzenia i dochodzi do brukowanej drogi.

2. Mapa „Zespołu dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą” stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804.