ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wysokości diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Członkom Krajowej Rady Sądownictwa, zwanej dalej „Radą”, przysługują diety w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie.

2. Diety, o których mowa w ust. 1, przysługują członkom Rady za każdy dzień udziału w posiedzeniach plenarnych i innych pracach Rady w wysokości 30% kwoty bazowej dla sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie do ustalania diet członkom Rady od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa (Dz. U. Nr 103, poz. 1101).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.