ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, zwaną dalej „odznaką”.

§ 2. 1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

2. Odznaka może być nadana tylko raz.

§ 3. Odznakę nadaje Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1)  ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2)  terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego;

3)  rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka;

4)  organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka;

5)  kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. 1. Wniosek o nadanie odznaki osobie fizycznej zawiera dane osobowe oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki. Wzór wniosku o nadanie odznaki osobie fizycznej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek o nadanie odznaki organizacji lub instytucji zawiera nazwę, adres i siedzibę oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki. Wzór wniosku o nadanie odznaki organizacji lub instytucji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się Rzecznikowi Praw Dziecka nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

§ 5.1. Odznakę stanowi wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje ujęte na wprost przedstawienie portretowe Janusza Korczaka okolone wypukłym przerwanym u dołu napisem majuskułowym w języku łacińskim „INFANTIS DIGNITATIS DEFENSOR!”. Na stronie odwrotnej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem „RZECZNIK PRAW DZIECKA” przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter „RP” symbolizującym Rzeczpospolitą Polską, widnieje pośrodku stylizowany wizerunek drzewa, z młodym pędem u dołu. Medal zawieszony jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm w kolorze lapis-lazuli, z dwoma karmazynowymi prążkami szerokości 3 mm w odległości 10 mm od krawędzi oraz paskiem koloru białego o szerokości 10 mm pośrodku.

2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Odznakę wręcza Rzecznik Praw Dziecka lub osoba przez niego upoważniona.

2. Osoba fizyczna wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, oraz legitymacją, której wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Odznakę nosi się po orderach i odznaczeniach państwowych na lewej stronie piersi.

4. Organizacja lub instytucja wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem, według wzoru dyplomu, o którym mowa w ust. 2.

5. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki, dyplomu lub legitymacji stwierdzających jej nadanie, wydaje się odpłatnie wtórny egzemplarz.

§ 7. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Rzecznik Praw Dziecka.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. (poz. 333)

Załącznik 4 Wzór — Dyplom

Załącznik 5 Wzór legitymacji


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.