ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zadania związane z nadawaniem orderów i odznaczeń wykonuje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Kancelarią”.

§ 2. 1. Organy uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń, zwane dalej „wnioskodawcami”, przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki nadanego orderu lub odznaczenia.

1a. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

1) po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień;

2) po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na II stopień;

3) po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na III stopień.

1b. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.

1c. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.

2. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

3. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia składa się na formularzu urzędowym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Wzór wniosku wykazu — o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wyraz „Gwiazda” określa załącznik nr 2a do rozporządzenia. Wzór wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności określa załącznik nr 2b do rozporządzenia. Wzór wniosku wykazu — o nadanie funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wyraz „Gwiazda” określa załącznik nr 2c do rozporządzenia. Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę określa załącznik nr 2d do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia powinien zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach osoby, której dotyczy, w szczególności niezbędne jest wykazanie zasług po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.

2. Wnioskodawca przedstawia we wniosku informację o karalności osoby, której dotyczy wniosek.

§ 4. 1. Do wniosków o nadanie orderów sporządza się notatkę zawierającą zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów oraz treść uzasadnień przedstawianych wniosków, zwaną dalej „notatką”, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Do wniosków o nadanie odznaczeń, w tym także Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, sporządza się wykaz zawierający zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń, zwany dalej „wykazem”, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. W notatkach i wykazach należy zachować kolejność orderów i odznaczeń, określoną w § 15 ust. 1 i § 16 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452). Nazwiska umieszcza się w porządku alfabetycznym w ramach każdej klasy orderu lub stopnia odznaczenia, stosując ciągłą numerację do wszystkich nazwisk umieszczonych w notatce lub wykazie. Liczba nazwisk w jednej notatce lub wykazie nie powinna przekraczać dwustu.

§ 5. Do wniosków o nadanie orderów lub odznaczeń pośmiertnie, dokumenty, o których mowa w § 4, sporządza się odrębnie.

§ 6. 1. W przypadku przedstawienia więcej niż dziesięciu wniosków o nadanie orderów, oprócz notatki, o której mowa w § 4 ust.1, przedstawia się ją również w postaci zapisu na elektronicznym nośniku informacji.

2. W przypadku przedstawienia więcej niż stu wniosków o nadanie odznaczeń, w tym także Medalu za Długoletnią Służbę, Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wykaz, o którym mowa w § 4 ust. 2, przedstawia się dodatkowo w postaci zapisu na elektronicznym nośniku informacji.

§ 7. Wnioski oraz notatki i wykazy sporządzone z uchybieniem przepisów rozporządzenia mogą być zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia lub ponownego sporządzenia.

§ 8. 1. Kancelaria przekazuje wnioskodawcy odznakę nadanego orderu lub odznaczenia oraz legitymację. Wzór legitymacji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.

3. Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie odznakę nadanego jej orderu lub odznaczenia oraz legitymację.

4. W przypadku ponownego nadania odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającym w nazwie wyraz „Gwiazda”, Kancelaria przekazuje wnioskodawcy odpowiednie okucie wraz z legitymacją

§ 9. W przypadku podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o pozbawieniu orderu lub odznaczenia, Kancelaria wzywa osobę, która została pozbawiona orderu lub odznaczenia, do zwrotu odznaki tego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją.

§ 10. W przypadku utraty orderów i odznaczeń na skutek orzeczenia przez sąd kary pozbawienia praw publicznych lub orzeczenia przez Trybunał Stanu kary utraty orderów i odznaczeń, przepis § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 11. Jeżeli odznaka orderu lub odznaczenia została w trybie § 8 ust. 1 przekazana wnioskodawcy, ale jeszcze nie została wręczona osobie odznaczonej, a zaistnieją okoliczności określone w § 9 lub 10 – wnioskodawca zwraca odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją do Kancelarii.

§ 12. 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki nadanego orderu lub odznaczenia, Kancelaria na prośbę osoby odznaczonej lub członka jej najbliższej rodziny może ponownie wydać odpłatnie odznakę nadanego jej orderu lub odznaczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji nadanego orderu lub odznaczenia. Wówczas Kancelaria może wydać nieodpłatnie wtórnik legitymacji, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. O ponowne wydanie odznaki orderu lub odznaczenia albo wtórnika legitymacji może również wystąpić, na prośbę osoby odznaczonej, wnioskodawca.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 90, poz. 453 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 639).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. (poz. 2743)