ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kórnik — zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym — nekropolią właścicieli”

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Kórnik — zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym — nekropolią właścicieli”, położony w Kórniku, gmina Kórnik, w województwie wielkopolskim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, przestrzenne, architektoniczne i artystyczne, materialne i niematerialne, zespołu, który należy do jednych z najlepiej zachowanych i najbardziej rozpoznawalnych rezydencji arystokratycznych w Polsce, a jego nierozłączną wartością jest bezcenny księgozbiór i muzealia stanowiące skarbnicę kultury polskiej, park-arboretum oraz nekropolia zasłużonych dla historii i kultury Polski właścicieli Kórnika.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Kórnik — zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym — nekropolią właścicieli” obejmuje budynek zamku, oficyny, pawilon parkowy, domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, park-arboretum, kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Granica obszaru biegnie po zewnętrznej granicy działki nr 578 (obręb Kórnik), włączając tę działkę, dalej osią ulicy Średzkiej, ulicy Parkowej, dochodzi do rzeczki Dunaj, po osi rzeczki dochodzi do Jeziora Kórnickiego, biegnie na północ wzdłuż linii brzegowej jeziora, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 953/1 (obręb Kórnik), dochodzi do ulicy Zamkowej, biegnie jej osią do placu Niepodległości, skręca na północny wschód wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 648 (obręb Kórnik), przecinając ulicę Średzką, dochodzi do działki nr 578 (obręb Kórnik).

2. Mapa „Kórnika — zespołu zamkowo-parkowego wraz z kościołem parafialnym — nekropolią właścicieli” stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.