ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Katowice — osiedle robotnicze Nikiszowiec”

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Katowice — osiedle robotnicze Nikiszowiec”, położone w Katowicach, w województwie śląskim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, kulturowe oraz autentyczność historycznego układu urbanistycznego i architektury robotniczego osiedla będącego wybitnym przykładem nowoczesnego budownictwa patronackiego początku XX w. na terenie Górnego Śląska, wpisanego w tradycję tego regionu.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Katowice — osiedle robotnicze Nikiszowiec” stanowi teren z zabudową w granicach ulic: Zofii Nałkowskiej, Szopienickiej (jej wschodniej jezdni), Giszowieckiej, Księdza Alojzego Ficka z włączeniem tych ulic i torów kolejowych od strony wschodniej wraz z dwoma budynkami dawnego szpitala znajdującymi się poza torami przy ulicy Zamkowej 2 i 2a w granicach murów obwodowych.

2. Mapa „Katowic — osiedla robotniczego Nikiszowiec” stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.