ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Dz. U. Nr 256, poz. 2144) w § 2 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) innych organów niewymienionych w pkt 1–4, w przypadku gdy strona skarżąca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w powiatach, o których mowa w pkt 1, lub w przypadku usytuowania nieruchomości, z którą związany jest przedmiot sprawy w powiatach, o których mowa w pkt 1.”.

§ 2. Sprawy, zarejestrowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w wydziałach orzeczniczych, które należą do zakresu działania Wydziału Zamiejscowego w Radomiu, przekazuje się do tego wydziału, z wyjątkiem spraw, w których wyznaczono termin rozprawy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.