ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) w związku z § 1 uchwały nr 49/2004 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia żałoby narodowej zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z tragicznymi wydarzeniami w Królestwie Hiszpanii w dniu 11 marca 2004 r. zarządzam opuszczenie do połowy masztu flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 marca 2004 r. od godz. 1900 oraz w dniu 13 marca 2004 r.

§ 2. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.