ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów (Dz. U. Nr 26, poz. 228 i Nr 187, poz. 1928 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1776) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Liczbę stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ustala się na 95, w tym 4 stanowiska wiceprezesów.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.