ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 70 § 5 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz stanowiące następujący procent kwoty bazowej dla sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa:


Stawka

Procent kwoty bazowej

1

70%

2

100%

3

130%

§ 2. Wysokość stawki dodatku funkcyjnego dla członka Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego niebędącego sędzią podwyższa się o wartość składki obciążającej pracownika z tytułu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

§ 3. Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego zawiera załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie, którą powołano do pełnienia funkcji określonej w tabeli, o której mowa w § 3, lub której powierzono pełnienie takiej funkcji w okresie ich sprawowania.

2. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych przysługuje jeden, wyższy dodatek.

§ 5. Kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 6. 1. Rozporządzenie ma zastosowanie do ustalania dodatku funkcyjnego od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Członek Biura Orzecznictwa, któremu powierzono wykonywanie obowiązków w innej jednostce organizacyjnej Sądu Najwyższego, zachowuje prawo do wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego według dotychczasowych zasad.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. (poz. 349)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO