ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14g ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. Nr 109, poz. 1241 oraz z 2004 r. Nr 277, poz. 2745) w załączniku lp. 6 otrzymuje brzmienie:


6.

starszy legislator

1,2–3,2

0,2–1,9

wyższe prawnicze

3 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 4 lata pracy związanej z legislacją

radca Prezesa Centrum

1,2–3,2

wyższe

4

audytor wewnętrzny

1,2–3,2

według odrębnych przepisów
główny specjalista

1,2–3,1

wyższe

4


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.