ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Członkowi Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

1) przewodniczącemu — 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników określonego na podstawie odrębnych przepisów, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”;

2) zastępcy przewodniczącego — 75 % minimalnego wynagrodzenia;

3) członkowi — 50 % minimalnego wynagrodzenia.

2. Członkowi Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej przysługuje wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej, zakończonej wydaniem orzeczenia, w wysokości:

1) przewodniczącemu składu orzekającego — 38 % minimalnego wynagrodzenia;

2) członkowi składu orzekającego — 23 % minimalnego wynagrodzenia.

§ 2. Członkowi komisji dyscyplinarnej urzędu oraz członkowi wspólnej komisji dyscyplinarnej przysługuje wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej, zakończonej wydaniem orzeczenia, w wysokości:

1) przewodniczącemu składu orzekającego — 29 % minimalnego wynagrodzenia;

2) członkowi składu orzekającego — 18 % minimalnego wynagrodzenia.

§ 3. 1. Rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w wysokości:

1) rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw dyscyplinarnych osób zajmujących stanowiska dyrektorów generalnych urzędów — 50 % minimalnego wynagrodzenia;

2) rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw dyscyplinarnych osób zajmujących stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zastępców, wspólnemu rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu urzędu — 30 % minimalnego wynagrodzenia.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnych (Dz. U. Nr 246, poz. 1797), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).