ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. Członkom Rady Służby Cywilnej, zwanej dalej „Radą”, przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustala się z zastosowaniem następujących mnożników minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

1) dla przewodniczącego Rady — 1,5;

2) dla wiceprzewodniczącego Rady— 1,4;

3) dla pozostałych członków Rady— 1,3.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.