ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki i tryb:

1) przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych służbom ochrony państwa informacji oraz udostępniania im dokumentów niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba objęta postępowaniem sprawdzającym, zwana dalej „osobą sprawdzaną”, daje rękojmię zachowania tajemnicy;

2) udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową oraz organy kontroli skarbowej, zwanych dalej „służbami współdziałającymi”, niezbędnej pomocy służbom ochrony państwa przy wykonywaniu czynności w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających.

§ 2. Służba ochrony państwa zwraca się z pisemnym wnioskiem do kierownika jednostki organizacyjnej o przekazanie informacji oraz udostępnienie niezbędnych dokumentów w celu potwierdzenia danych:

1) o osobie sprawdzanej, wskazanych w pkt 1 ankiet bezpieczeństwa osobowego, zwanych dalej „ankietą”, stanowiących załączniki nr 2a, 2b i 2c do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”;

2) w zależności od potrzeb, pozostałych danych zawartych w ankiecie.

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać:

1) określenie służby ochrony państwa prowadzącej postępowanie sprawdzające i występującej z wnioskiem;

2) datę i miejsce sporządzenia wniosku;

3) podstawę prawną;

4) niezbędne dane identyfikacyjne osoby, której wniosek dotyczy, w tym:

a) imię, nazwisko lub nazwisko rodowe,

b) imię ojca,

c) datę i miejsce urodzenia;

5) w zależności od potrzeb, dane dotyczące:

a) miejsca zamieszkania,

b) numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu, na podstawie którego można ustalić tożsamość,

c) obywatelstwa,

d) numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP);

6) określenie dokumentów lub informacji potwierdzających dane, o których mowa w § 2;

7) imienną pieczęć i podpis właściwego funkcjonariusza lub żołnierza upoważnionego przez szefa służby ochrony państwa kierującej wniosek.

§ 4. 1. Przekazanie informacji oraz udostępnianie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 6, polega na:

1) niezwłocznym przesłaniu, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku, odpisu, wypisu, wyciągu lub uwierzytelnionej kopii niezbędnych dokumentów albo informacji określonych we wniosku;

2) udostępnieniu do wglądu, upoważnionemu funkcjonariuszowi lub żołnierzowi służby ochrony państwa, niezbędnych dokumentów w siedzibie jednostki organizacyjnej.

2. W celu uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, upoważniony funkcjonariusz lub żołnierz służby ochrony państwa jest obowiązany okazać:

1) imienne upoważnienie, wydane przez szefa służby ochrony państwa, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia;

2) legitymację służbową.

§ 5. Upoważnienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kierownikowi jednostki organizacyjnej, drugi włącza się do akt postępowania sprawdzającego.

§ 6. 1. Służba ochrony państwa zwraca się, w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego, do służb współdziałających z pisemnym wnioskiem o udzielenie niezbędnej pomocy w zakresie przeprowadzenia:

1) czynności określonych w art. 37 ust. 4 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz, w uzasadnionych przypadkach, w art. 38 ust. 1 pkt 5 ustawy;

2) wywiadu w miejscu zamieszkania osoby sprawdzanej, w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie;

3) rozmów z osobami wymienionymi w pkt 33 ankiety stanowiącej załącznik nr 2c do ustawy.

2. Służba współdziałająca niezwłocznie potwierdza przyjęcie wniosku, o którym mowa w ust. 1, i informuje o możliwości, proponowanym terminie i zakresie udzielenia pomocy służbie ochrony państwa.

§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, powinien zawierać:

1) określenie służby ochrony państwa prowadzącej postępowanie sprawdzające i występującej z wnioskiem;

2) datę i miejsce sporządzenia wniosku;

3) podstawę prawną;

4) niezbędne dane identyfikacyjne osoby, której wniosek dotyczy, o których mowa w § 3 pkt 4 i 5;

5) określenie rodzaju i zakresu pomocy;

6) imienną pieczęć i podpis właściwego funkcjonariusza lub żołnierza upoważnionego przez szefa służby ochrony państwa kierującej wniosek.

§ 8. 1. Służba współdziałająca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku określonego w § 7, jest obowiązana przeprowadzić czynności, których wniosek dotyczy, i udzielić pisemnej odpowiedzi służbie ochrony państwa.

2. W przypadku niemożności dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, służba współdziałająca informuje o tym niezwłocznie służbę ochrony państwa, określając termin, w którym czynności objęte wnioskiem mogą być przeprowadzone.

§ 9. Do składania, przekazywania i udostępniania odpowiednio wniosków informacji i dokumentów, w zakresie i trybie określonym w rozporządzeniu, mogą być wykorzystywane systemy i sieci teleinformatyczne służące do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji niejawnych.

§ 10. Korespondencję i dokumentację uzyskaną przez służbę ochrony państwa od kierownika jednostki organizacyjnej oraz służb współdziałających w toku postępowania sprawdzającego włącza się do akt postępowania sprawdzającego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających (Dz. U. Nr 18, poz. 159 oraz z 2007 r. Nr 211, poz. 1546), które utraciło moc z dniem 25 stycznia 2008 r. na podstawie art. 215 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056).