ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie składki na pokrycie kosztów działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  wysokość, terminy uiszczania i sposób obliczania rocznej składki wnoszonej do Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, zwanej dalej „Kasą Krajową”, przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zrzeszone w Kasie Krajowej, zwane dalej „kasami”, przeznaczonej na pokrycie kosztów działalności Kasy Krajowej oraz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad kasami i Kasą Krajową, zwanej dalej „składką”;

2)  podział składki pomiędzy Kasę Krajową a Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 2. 1. Wysokość składki za dany rok oblicza się jako iloczyn procentowego udziału kasy w sumie aktywów wszystkich kas wykazywanych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad kasami i Kasą Krajową w danym roku powiększonych o 11,111%, nie może stanowić ona jednak więcej niż 0,024% aktywów kasy wykazywanych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Nie oblicza się składki należnej od kasy w roku, w którym kasa rozpoczęła działalność.

2. Wysokość sumy aktywów wszystkich kas na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który dokonywane jest rozliczenie, procentowy udział kasy w sumie aktywów wszystkich kas oraz wysokość poniesionych ogółem kosztów nadzoru nad kasami i Kasą Krajową w danym roku ustala Komisja Nadzoru Finansowego.

3. Wartość aktywów, o których mowa w ust. 2, ustala się na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych kas.

§ 3. Podział składki pomiędzy Kasę Krajową a Komisję Nadzoru Finansowego następuje w proporcji 10% do 90%.

§ 4. 1. Kasa ustala co kwartał zaliczkę na poczet należnej za dany rok składki w wysokości 0,006% aktywów wykazanych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

2. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, kasa wpłaca najpóźniej do końca pierwszego miesiąca danego kwartału na wyodrębniony rachunek Kasy Krajowej.

3. Kasa, wpłacając zaliczkę, informuje Kasę Krajową o podstawie jej naliczenia, kwartale, za który jest należna, oraz o jej wysokości.

§ 5. 1. Kasa Krajowa wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego kwotę odpowiadającą sumie zaliczek wpłaconych przez kasy za dany kwartał, pomniejszoną o 10%.

2. Wpłaty, o której mowa w ust. 1, Kasa Krajowa dokonuje do 15. dnia drugiego miesiąca danego kwartału.

3. Kasa Krajowa, dokonując wpłaty, o której mowa w ust. 1, przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o łącznej kwocie należnych za dany kwartał zaliczek, podstawie naliczenia zaliczki w odniesieniu do poszczególnych kas wraz ze wskazaniem kwoty zaliczki wpłaconej przez daną kasę oraz wysokości odliczenia dokonanego zgodnie z ust. 1.

§ 6. 1. Wpłaty zaliczek, o których mowa w § 4 ust. 1, ulegają wstrzymaniu, w przypadku gdy suma wpłat, o których mowa w § 5 ust. 1, po dokonaniu przez Kasę Krajową wpłaty za dany kwartał będzie wyższa niż kwota prognozowanych dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad kasami i Kasą Krajową w danym roku powiększona o 11,111%.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego informuje Kasę Krajową o wstrzymaniu wpłat zaliczek najpóźniej na miesiąc przed terminem wpłaty przez kasy zaliczki za kolejny kwartał danego roku.

3. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, Kasa Krajowa informuje kasy o wstrzymaniu wpłat zaliczek najpóźniej na 15 dni przed terminem wpłaty przez kasy zaliczki za kolejny kwartał danego roku.

§ 7. 1. W przypadku gdy suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 4 ust. 1, jest wyższa niż wysokość należnej za dany rok składki, powstaje nadpłata.

2. Komisja Nadzoru Finansowego do dnia 31 marca następnego roku ustala wartość należnej jej za dany rok składki, odpowiadającej poniesionym ogółem kosztom nadzoru nad kasami i Kasą Krajową w danym roku, oraz określa wartość składki należnej Kasie Krajowej w wysokości 11,111% poniesionych ogółem kosztów nadzoru nad kasami i Kasą Krajową w danym roku, maksymalną wartość składki należnej od wszystkich kas i wysokość powstałej nadpłaty. Następnie Komisja Nadzoru Finansowego zwraca na wyodrębniony rachunek Kasy Krajowej kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy sumą wpłat, o których mowa w § 5 ust. 1, a poniesionymi ogółem kosztami nadzoru nad kasami i Kasą Krajową w danym roku.

§ 8. 1. W przypadku gdy suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 4 ust. 1, jest niższa niż wysokość należnej za dany rok składki, powstaje niedopłata.

2. Komisja Nadzoru Finansowego do dnia 31 marca następnego roku ustala wartość należnej jej za dany rok składki, odpowiadającej poniesionym ogółem kosztom nadzoru nad kasami i Kasą Krajową w danym roku, określa wartość składki należnej Kasie Krajowej w wysokości 11,111% poniesionych ogółem kosztów nadzoru nad kasami i Kasą Krajową w danym roku, maksymalną wartość składki należnej od wszystkich kas i wysokość powstałej niedopłaty.

§ 9. W przypadku gdy suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 4 ust. 1, jest równa wysokości należnej za dany rok składki, Komisja Nadzoru Finansowego do dnia 31 marca następnego roku ustala wartość należnej jej za dany rok składki, odpowiadającej poniesionym ogółem kosztom nadzoru nad kasami i Kasą Krajową w danym roku, określa wartość składki należnej Kasie Krajowej w wysokości 11,111% poniesionych ogółem kosztów nadzoru nad kasami i Kasą Krajową w danym roku, maksymalną wartość składki należnej od wszystkich kas oraz stwierdza równą wysokość sumy wpłaconych zaliczek i należnej za dany rok składki.

§ 10. Na podstawie kwot ustalonych lub określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, na podstawie § 7 ust. 2 albo § 8 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji Kasa Krajowa określa wartość składki należnej od poszczególnych kas.

§ 11. 1. W przypadku gdy składka należna od danej kasy za dany rok jest niższa niż suma zaliczek wniesionych przez daną kasę na poczet składki należnej za dany rok, powstaje nadpłata.

2. Kasa Krajowa zwraca nadpłatę na rachunek wskazany przez kasę albo, na wniosek kasy, zalicza nadpłatę na poczet składki należnej za rok bieżący.

§ 12. 1. W przypadku gdy składka należna od danej kasy za dany rok jest wyższa niż suma zaliczek wniesionych przez daną kasę na poczet składki należnej za dany rok, powstaje niedopłata.

2. Kasa obowiązana jest uiścić kwotę niedopłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji określającej wysokość niedopłaty, dokonując wpłaty na wyodrębniony rachunek Kasy Krajowej.

3. Po dokonaniu przez kasę wpłaty, o której mowa w ust. 2, Kasa Krajowa w terminie 14 dni wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego kwotę wpłaconą przez kasę pomniejszoną o 10%.

§ 13. Wysokość należnej składki za 2012 r. ustala się w sposób określony w § 8 ust. 2 oraz § 12 ust. 2 i 3, przyjmując, że wartość zaliczek, o których mowa w § 4 ust. 1, wynosi zero złotych.

§ 14. 1. Zaliczkę należną za pierwszy kwartał 2013 r. kasa wnosi wraz z zaliczką należną za drugi kwartał 2013 r.

2. Kasa Krajowa dokonuje pierwszej wpłaty, o której mowa w § 5 ust. 1, obejmującej zaliczki wpłacone za pierwszy i drugi kwartał 2013 r. w terminie do dnia 15 maja 2013 r.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.