ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 82 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób przeprowadzania oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej, zwanego dalej „ocenianym”, w tym kryteria, wzory arkuszy, skalę ocen i tryb sporządzania oceny okresowej.

§ 2. 1. Bezpośredni przełożony ocenianego albo osoba, o której mowa w art. 81 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zwani dalej „oceniającym”, dokonują oceny okresowej ocenianego, zwanej dalej „oceną”, na podstawie kryteriów oceny, odpowiednich dla stanowiska pracy zajmowanego przez ocenianego.

2. Ocenę sporządza się na arkuszu oceny okresowej, zwanym dalej „arkuszem”, odpowiednim dla stanowiska pracy zajmowanego przez ocenianego.

§ 3. 1. Ocenę zatrudnionego na stanowisku pracy niebędącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej ani stanowiskiem kierownika urzędu, które jest stanowiskiem pracy w służbie cywilnej, sporządza się na arkuszu, zwanym dalej „arkuszem A”, na podstawie kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez oceniającego.

2. Wykaz kryteriów obowiązkowych i kryteriów do wyboru, służących do dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Oceniający wybiera spośród kryteriów do wyboru nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 kryteriów oceny, najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy zajmowanego przez ocenianego.

4. Oceniający wybiera kryteria oceny po uprzednim omówieniu z ocenianym głównych obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy zajmowanego przez ocenianego, oczekiwań co do sposobu spełniania kryteriów oceny, a także celów do osiągnięcia w okresie, w którym oceniany podlega ocenie, oraz sposobu realizacji tych celów.

5. Wybrane kryteria oceny oceniający wpisuje do arkusza A.

6. Wzór arkusza A jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Ocenę zatrudnionego na wyższym stanowisku w służbie cywilnej albo na stanowisku kierownika urzędu, które jest stanowiskiem pracy w służbie cywilnej, sporządza się na arkuszu, zwanym dalej „arkuszem B”, na podstawie kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez oceniającego, jeżeli zostały one wybrane.

2. Wykaz kryteriów obowiązkowych i kryteriów, które mogą być wybrane, służących do dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Oceniający może wybrać nie więcej niż 2 kryteria oceny, najistotniejsze dla prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy zajmowanego przez ocenianego.

4. Oceniający wybiera kryteria oceny po uprzednim omówieniu z ocenianym głównych obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy zajmowanego przez ocenianego, oczekiwań co do sposobu spełniania kryteriów oceny, a także celów do osiągnięcia w okresie, w którym oceniany podlega ocenie, oraz sposobu realizacji tych celów.

5. Wybrane kryteria oceny oceniający wpisuje do arkusza B.

6. Wzór arkusza B jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Oceniający wpisuje do arkusza termin sporządzenia oceny na piśmie.

2. Oceniany potwierdza podpisem zapoznanie się z kryteriami oceny i terminem sporządzenia oceny na piśmie.

3.  Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 2, oryginał arkusza niezwłocznie włącza się do akt osobowych ocenianego. Kopię części I—III arkusza oceniający przekazuje ocenianemu.

§ 6. Czynności, o których mowa w § 3 ust. 3—5, § 4 ust. 3—5 i § 5, dokonuje się w terminie 30 dni od dnia sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny albo 60 dni od dnia zatrudnienia ocenianego na czas nieokreślony.

§ 7. W razie zmiany terminu oceny w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, oceniający niezwłocznie zawiadamia pisemnie ocenianego o nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza.

§ 8. 1. W przypadku gdy w okresie 6 miesięcy od dnia ustalenia kryteriów oceny sporządzanej po raz pierwszy albo od dnia sporządzenia ostatniej oceny następuje zmiana stanowiska pracy zajmowanego przez ocenianego, wiążąca się z istotną zmianą zakresu obowiązków, w terminie 30 dni od zmiany stanowiska pracy ponownie dokonuje się czynności, o których mowa w § 3 ust. 3—5, § 4 ust. 3—5 i § 5; termin sporządzenia oceny nie ulega zmianie.

2. W przypadku zmiany na stanowisku oceniającego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów.

§ 9. Przed sporządzeniem oceny na piśmie oceniający przeprowadza z ocenianym rozmowę, podczas której omawia z nim:

1) główne obowiązki wykonywane przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie, oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem spełniania przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny;

2) trudności napotykane przez ocenianego w trakcie realizacji zadań;

3) kierunki dalszego rozwoju zawodowego i potrzeby szkoleniowe ocenianego.

§ 10. 1. Oceniający, przed przeprowadzeniem rozmowy z ocenianym zatrudnionym na stanowisku dyrektora generalnego urzędu, zwraca się do Szefa Służby Cywilnej o przekazanie opinii dotyczącej pracy ocenianego, określając co najmniej 14-dniowy termin na przekazanie opinii.

2. Oceniający, przed przeprowadzeniem rozmowy z ocenianym zatrudnionym na stanowisku wojewódzkiego lekarza weterynarii lub stanowisku zastępcy wojewódzkiego lekarza weterynarii, zwraca się do Głównego Lekarza Weterynarii o przekazanie opinii dotyczącej pracy ocenianego, określając co najmniej 14-dniowy termin na przekazanie opinii.

3.  Opinię dotyczącą pracy ocenianego, o której mowa w ust. 1 i 2, sporządza się na podstawie kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez oceniającego, jeżeli zostały one wybrane.

4. Po otrzymaniu opinii dotyczącej pracy ocenianego albo po bezskutecznym upływie terminu na jej przekazanie oceniający przeprowadza z ocenianym rozmowę, o której mowa w § 9, omawiając w niej także treść opinii, w przypadku jej otrzymania.

5.  Opinię dotyczącą pracy ocenianego, o której mowa w ust. 1 i 2, dołącza się do arkusza B.

§ 11. 1. Sporządzenie oceny na piśmie polega na:

1) przyznaniu ocen cząstkowych odpowiednio do poziomu spełniania przez ocenianego każdego z kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez oceniającego, w trakcie wykonywania przez ocenianego głównych obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy zajmowanego przez ocenianego, według skali ocen:

a) 1 punkt — znacznie poniżej oczekiwań.

b) 2 punkty— poniżej oczekiwań,

c) 3 punkty— na poziomie oczekiwań,

d) 4 punkty — powyżej oczekiwań,

e) 5 punktów — znacznie powyżej oczekiwań;

2) sporządzeniu uzasadnienia ocen cząstkowych w razie przyznania ocen, o których mowa w pkt 1 lit. a, b i e;

3) ustaleniu ogólnego poziomu spełniania kryteriów oceny — przez wyliczenie średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych —według skali ocen:

a) od 1 punktu do 1,5 punktu — znacznie poniżej oczekiwań,

b) powyżej 1,5 punktu do 2,5 punktu — poniżej oczekiwań,

c) powyżej 2,5 punktu do 3,5 punktu — na poziomie oczekiwań,

d) powyżej 3,5 punktu do 4,5 punktu — powyżej oczekiwań,

e) powyżej 4,5 punktu do 5 punktów — znacznie powyżej oczekiwań;

4) przyznaniu oceny pozytywnej — w przypadku ustalenia ogólnego poziomu spełniania kryteriów oceny na poziomie znacznie powyżej oczekiwań, powyżej oczekiwań albo na poziomie oczekiwań, pod warunkiem nieuzyskania przez ocenianego żadnej z ocen cząstkowych na poziomie znacznie poniżej oczekiwań;

5) przyznaniu oceny negatywnej — w przypadku ustalenia ogólnego poziomu spełniania kryteriów oceny na poziomie poniżej oczekiwań albo znacznie poniżej oczekiwań, a także w przypadku uzyskania przez ocenianego co najmniej jednej oceny cząstkowej na poziomie znacznie poniżej oczekiwań;

6) wpisaniu do arkusza wniosków dotyczących indywidualnego programu rozwoju zawodowego ocenianego.

2. Sporządzając ocenę na piśmie, oceniający bierze pod uwagę wnioski z rozmowy, o której mowa w § 9.

3.  Oceniający może sporządzić podsumowanie oceny zawierające dodatkowe informacje na temat ocenianego oraz sposobu wykonywania przez niego obowiązków.

4. W przypadku przyznania oceny pozytywnej ocenianemu będącemu urzędnikiem służby cywilnej, oceniający może zamieścić w wyznaczonym miejscu arkusza umotywowany wniosek o przyznanie ocenianemu kolejnego stopnia służbowego.

§ 12. 1. Oceniający niezwłocznie umożliwia ocenianemu zapoznanie się z oceną sporządzoną na piśmie.

2. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, oryginał arkusza włącza się do akt osobowych ocenianego. Kopię arkusza oceniający doręcza ocenianemu.

§ 13. W stosunku do ocenianego będącego pracownikiem służby cywilnej zatrudnionym na czas nieokreślony w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz do ocenianego będącego członkiem korpusu służby cywilnej, do którego mają zastosowanie przepisy art. 193—195 lub 197 tej ustawy, czynności, o których mowa w § 3 ust. 3—5, § 4 ust. 3—5 i § 5, dokonuje się w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. (poz. 633)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej (Dz. U. Nr 69, poz. 453), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).