ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 36, poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

— po pkt 123 dodaje się pkt 123a i 123b w brzmieniu:

„123a) S-10 — sprawozdanie o studiach wyższych;

123b) S-11 —sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów;”,

— po pkt 129 dodaje się pkt 129a i 129b w brzmieniu:

„129a) SSI-01 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach;

129b) SSI-02 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego;”,

b) w ust. 2:

— po pkt 8 dodaje się pkt 8a—8d w brzmieniu:

„8a) DS-52G — uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

8b) DS-52I — uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej. Kwestionariusz indywidualny;

8c) EU-SILC-1G — europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

8d) EU-SILC-1I — europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny;”,

— po pkt 11 dodaje się pkt 11 a i 11 b w brzmieniu:

„1 la) SSI-10G — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

11b) SSI-10I — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny;”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po wzorze formularza R-r-zb — badanie plonów zbóż dodaje się wzory formularzy:

— S-10 — sprawozdanie o studiach wyższych,

— S-11 — sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza SP-3 — sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw dodaje się wzory formularzy:

— SSI-01 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach,

— SSI-02 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) po wzorze formularza CBSG/01 — ankieta — reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich dodaje się wzory formularzy:

— DS-52G — uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej. Kwestionariusz gospodarstwa domowego,

— DS-52I — uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej. Kwestionariusz indywidualny,

— EU-SILC-1G — europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego,

— EU-SILC-1I — europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza SN-01 — statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych (z załącznikiem) dodaje się wzory formularzy:

— SSI-10G — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz gospodarstwa domowego,

— SSI-10I — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wzory formularzy:

— ankieta „Imigranci w Polsce”,

— ZD-H — sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków — ankieta modułowa BAEL

otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wzory formularzy:

— GAZ-3 — sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych,

— G-10.1k — sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej,

— G-10.5 — sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych,

— G-11e — sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych,

— G-11g — sprawozdanie o cenach gazu według kategorii standardowych odbiorców końcowych,

— RAF-1 — sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej,

— RAF-2 — sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi,

— RAF-3 — sprawozdanie o zapasach obowiązkowych paliw ciekłych otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.