ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161 oraz z 2005 r. Nr 184, poz. 1542) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład centrali Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa Funduszu;

2) Biuro Rady Funduszu;

3) Biuro Komunikacji Społecznej;

4) Biuro Kadr i Szkoleń;

5) Departament Informatyki;

6) Biuro Prawne;

7) Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej;

8) Departament Gospodarki Lekami;

9) Departament Spraw Świadczeniobiorców;

10) Rzecznik Praw Pacjenta;

11) Departament do Spraw Służb Mundurowych;

12) Departament Ekonomiczno-Finansowy;

13) Biuro Księgowości;

14) Departament Współpracy Międzynarodowej;

15) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

16) Zespół Audytorów Wewnętrznych;

17) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

18) Specjalista do Spraw BHP;

19) Zespół Kontroli Wewnętrznej.”;

2) w § 7 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W skład oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Rzecznik Prasowy;

2) Wydział Kadr i Szkoleń;

3) Wydział Informatyki;

4) Zespół Radców Prawnych;

5) Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej;

6) Wydział Gospodarki Lekami;

7) Wydział Spraw Świadczeniobiorców;

8) Rzecznik Praw Pacjenta;

9) Wydział do Spraw Służb Mundurowych;

10) Wydział Ekonomiczno-Finansowy;

11) Wydział Księgowości;

12) Wydział Organizacyjny;

13) Wydział Współpracy Międzynarodowej;

14) Wydział Administracyjno-Gospodarczy;

15) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

16) Specjalista do Spraw BHP;

17) Zespół Kontroli Wewnętrznej.

4. W przypadkach uzasadnionych liczbą świadczeniobiorców zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu i zakresem wykonywanych przez niego zadań dyrektor oddziału wojewódzkiego może połączyć komórki organizacyjne wymienione w ust. 3, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Szczegółową organizację komórek organizacyjnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, w tym delegatur oddziałów, oraz zakres ich zadań określają regulaminy organizacyjne tych oddziałów nadane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.”.

§ 2. 1. Regulaminy organizacyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do czasu nadania regulaminów organizacyjnych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż przez miesiąc od dnia jego wejścia w życie.

2. Komórki organizacyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia określone w niniejszym rozporządzeniu wykonują zadania odpowiednich komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia określonych w przepisach dotychczasowych, do czasu nadania regulaminów, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824.